Historisk arkiv

Kulturløft for Norge i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke satsingen på fremme av norsk kultur og omdømme i utlandet med 12,8 millioner til 189,3 millioner kroner, som inkluderer støtten til kultursamarbeid med utviklingslandene. Dette innbærer en samlet økning på opp mot 40 prosent til kulturformål internasjonalt siden 2005.

- Kultur er en utfordrende kraft i alle samfunn og har en sterk egenverdi. Gjennom internasjonalt kultursamarbeid skapes møteplasser for utveksling av impulser, dialog og nye nettverk. Kulturinnsatsen gjør Norge til en mer interessant samarbeidspartner og styrker Norges omdømme i utlandet, sier utenriksminister Støre.

-Kultursamarbeidet med utviklingslandene skal bygge opp kultursektoren og lage nye arenaer for vekst og utfordring. Kultur fremmer også menneskerettigheter og ytringsfrihet gjennom å styrke de alternative stemmene, sier utviklingsminister Erik Solheim. 

-Som varslet i nordområdestrategien ønsker vi å støtte kultur - og folk-til-folk samarbeidet over landegrensene i nord og stimulere til økt kontakt mellom urfolksorganisasjonene.  Vi vil også styrke samarbeidet mellom norske og russiske kulturmiljøer. Dette synes jeg er en spennende dimensjon i arbeidet vårt med nordområdestrategien, sier Utenriksministeren.