Historisk arkiv

Bred gjennomgang av omstendigheter rundt terrorangrepet i Kabul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen deler ønsket om å foreta en grundig gjennomgang av hendelsene rundt terrorangrepet i Kabul. Vi har alle interesse av å bringe klarhet om hendelsesforløpet og måten den dramatiske situasjonen ble håndtert på, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Spørsmål knyttet til sikkerhet og forberedelse av reiser til utsatte områder berører flere myndigheter og etater. Etter en slik alvorlig og dramatisk hendelse må myndighetene foreta en fullstendig gjennomgang av relevante spørsmål som reiser seg på deres respektive ansvarsområder.  Dette arbeidet ble påbegynt i Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet dagen etter terrorangrepet. Regjeringen legger vekt på at dette arbeidet blir grundig gjennomført med nødvendig kvalitetssikring, sier utenriksministeren.

- Arbeidet har høyeste prioritet, og jeg deler ønsket om å få belyst denne saken på best mulig måte. På grunnlag av gjennomgangen og vurdering av relevante erfaringer vil rutiner og opplegg i nødvendig utstrekning bli justert. 

- Jeg vil selvsagt stå til disposisjon for å gi orienteringer og svare på spørsmål fra Stortingets organer. Jeg viser for øvrig til at jeg vil gi en bred gjennomgang for Stortinget av norsk Afghanistan-politikk tirsdag 5. februar. I denne redegjørelsen tar jeg også sikte på å omtale gjennomgangen vi nå i er i gang med.

I lys av det omfattende arbeidet vi nå har påbegynt finner jeg det ikke naturlig å ta initiativ til en uavhengig gjennomgang slik representanten Høybråten spør om.


Alle spørsmål vil bli besvart
Det er stilt en rekke spørsmål til Utenriksdepartementet etter terrorangrepet i Kabul. Fyllestgjørende svar på spørsmålene vil måtte avvente den grundige gjennomgangen av hendelsesforløpet og omstendighetene rundt dette som ble igangsatt dagen etter terrorangrepet. En rekke av spørsmålene stilt til UD berører for øvrig områder under andre departementers ansvarsområde og svar vil bli samordnet med dem.

- Jeg legger vekt på at vi har et gjennomarbeidet grunnlag for de svarene vi gir på spørsmål knyttet til terrorangrepet. Derfor vil vi ta den nødvendige tid til å kvalitetssikre våre svar, sier utenriksministeren.
 
Svar på noen gjentatte spørsmål og påstander
I lys av ulike medieoppslag og innkomne spørsmål vil utenriksministeren nå avklare følgende:

Besøkets profil
- Jeg har ikke på noe tidspunkt gitt signaler om å redusere krav til sikkerhet for å gi besøket en mer sivil profil. En naturlig del av mitt program omfattet møter med ikke-militære steder som skoler, departementet og lignende. Men et slikt program betyr ikke redusert vekt på sikkerhet. Besøket hadde et planlagt sikkerhetsopplegg for de sivile delene av programmet og et planlagt sikkerhetsopplegg for besøk til militære installasjoner.

- Gjennomgangen vil avdekke hvilke sikkerhetsvurderinger ansvarlige myndigheter gjorde. Det er et prinsipp for meg å følge de sikkerhetsvurderinger disse myndighetene gir, før og under besøk til utsatte områder, sier utenriksministeren.

Deltakelse fra Forsvarsdepartementet
Det er ingen automatikk at representanter fra Forsvarsdepartementet deltar i delegasjonene til utenriksministeren eller at representanter fra Utenriksdepartementet deltar i delegasjonene til Forsvarsministeren. Da Forsvarsdepartementet ønsket deltakelse i utenriksministerens delegasjon, ble dette umiddelbart etterkommet.

Deltakelse av en medarbeider fra Forsvarsdepartementet i utenriksministerens delegasjon har imidlertid ikke noe med sikkerheten til delegasjonen å gjøre. Forsvarsdepartementet var ikke ansvarlig for planlegging av utenriksministerens besøk. Men i Utenriksdepartementets planlegging inngikk nært samarbeid med Forsvaret og PST.

Gjennomgangen av omstendighetene rundt terrorangrepet vil avdekke om det var mangler ved planleggingen og gjennomføringen.