Historisk arkiv

Utvalg foreslår milliarder til investeringer og klimatiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det regjeringsoppnevnte Utviklingsutvalget overrakte tirsdag sin rapport ”Samstemt for utvikling?” til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Utvalget har sett på hvordan andre deler av norsk politikk enn bistand kan bidra til utvikling i fattige land.

Det regjeringsoppnevnte Utviklingsutvalget overrakte i dag sin rapport ”Samstemt for utvikling?” til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Utvalget har sett på hvordan andre deler av norsk politikk enn bistand kan bidra til utvikling i fattige land.

– Rapporten er et viktig bidrag til debatten om hvordan norsk politikk virker inn på utviklingen i fattige land, og hvordan vår politikk på ulike områder i større grad kan ivareta utviklingslandenes interesser. Dette er nødvendig, for tradisjonell bistand vil aldri alene kunne løse verdens fattigdomsproblemer, sier Solheim.

Utvalget kommer med anbefalinger for norsk politikk særlig på områdene handel og investeringer, klima og energi, kunnskapspolitikk, innvandring og freds- og sikkerhetspolitikk.

Utvalgsleder Gunstein Instefjord håper rapporten vil bidra til en bredere utviklingspolitisk debatt i Norge.

– I en samstemt politikk for utvikling må rike land levere på flere områder. Det er et politisk valg om og når fattiges interesser skal prioriteres foran norske interesser. Det er imidlertid vanskelig å legitimere at Norges befolkning og myndigheter ikke har eller skaffer seg kunnskap om konsekvensen for fattige i utviklingsland av de beslutningene som tas, mener Instefjord, som er avdelingsdirektør i Kirkens Nødhjelp.

På laget har Instefjord hatt med seg blant andre forfatter Åsne Seierstad, SVs nestleder Audun Lysbakken, direktør Malin Stensønes i Rederiforbundet, leder for Norges naturvernforbund, Lars Haltbrekken, og Kristian Norheim, internasjonal sekretær i Frp.   

Blant utvalgets viktigste anbefalinger er:

  • I løpet av en femårsperiode bør det bygges opp et fond på 10 milliarder kroner for investeringer i lavinntektsland, med spesielt fokus på Afrika og de minst utviklede landene. Fondet bør administreres av Norfund og legges under Finansdepartementet.
  • Statens Pensjonsfond – Utland bør rette en betydelig andel av investeringene mot positiv filtrering på fornybar energi og relevant klimateknologi. På denne måten kan fondet bidra til en raskere teknologiutvikling innen bærekraftig energi og klimavennlig teknologi.
  • Statens Pensjonsfond – Utland bør i sin eierskapsutøvelse vektlegge at selskaper er åpne om selskapsstruktur, skatt og eierskap.
  • Utvalgets flertall foreslår at Norge, inntil en klimaavtale som setter tak på utslipp i alle land er på plass, setter av 1,5-3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt (ca. 30-60 mrd kr) til tiltak for å redusere klimagassutslipp.
  • Norge bør legge større vekt på utviklingshensyn i utformingen av norske forhandlingsposisjoner i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
  • Utvalgets flertall anbefaler at alle som får jobb i en norsk bedrift bør få arbeidstillatelse, uavhengig av om de er ufaglærte eller høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere. Norge bør samtidig utarbeide retningslinjer for ansvarlig rekruttering av faglærte for å bidra til å redusere hjerneflukt fra utviklingsland.
  • Minst 10 prosent av norsk forskningsinnsats bør rettes mot globale kunnskapsbehov og utviklingslandenes behov for kunnskap på områder som landbruk, klima og energi, demokrati og styresett.
  • Utvalgets flertall anbefaler at Norge prioriterer FN-ledede fredsoperasjoner, men også bidrar mer med styrker til Nato og EU-ledede operasjoner når disse har nødvendig legalitet fra FNs sikkerhetsråd. Det bør opprettes et nasjonalt råd for håndteringen av Norges fredsarbeid.
  • Sporingsmekanismer for våpen og ammunisjon må innføres med merking av produsent, førstekjøper og produksjonsparti. Norge må arbeide for tilsvarende internasjonal praksis.
  • Det bør innføres en regelmessig rapportering til Stortinget om de samlede effekter og resultater av norsk politikk i forhold til de utviklingspolitiske målene.

Les mer om utvalgets innstilling og mandat på UD sine nettsider og Utviklingsutvalgets nettsider

Pressekontakter:
Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm (UD), tlf. 99 40 93 23.
Utvalgsleder Gunstein Instefjord, tlf. 90 59 67 80.