Historisk arkiv

Regjeringen styrker Norges humanitære innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Overgrep mot sivile forekommer i stadig flere konflikter i verden. De stridene parter viser urovekkende liten respekt for internasjonal humanitærrett. Tilgang for de humanitære aktørene til de nødlidende er en stor utfordring i mange konflikter.

Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om norsk humanitær politikk. Regjeringen slår fast at Norge skal være en ledende politisk og finansiell partner for å sikre at humanitær bistand når frem til de nødlidende.

- De sivile betaler den høyeste prisen i væpnede konflikter når humanitærretten settes til side. Regjeringen vil styrke beskyttelsen av sivile og respekten for humanitærretten. Vi vil forsterke samarbeidet med Den internasjonale Røde Kors-komiteen, og delta
aktivt i FN-ledede prosesser om humanitær nedrustning og tiltak mot seksualisert vold, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 - Riksrevisjonen har konkludert med at det oppnås positive virkninger for mange mennesker som følge av norsk humanitær bistand, men påpeker samtidig områder med forbedringspotensial. For å få et enda sterkere fokus på resultater inngår vi strategiske samarbeidsavtaler med humanitære organisasjoner og satser mer på forskning, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Nye globale utfordringer som miljø- og klimaendringer vil påvirke menneskers sikkerhet og vil etter alt å dømme føre til flere og mer sammensatte humanitære kriser.

- Norge skal ta ansvar internasjonalt i satsningen på forebygging av humanitære kriser. Vi skal samtidig være en pådriver internasjonalt for å styrke rammede land og humanitære aktører til å møte fremtidens utfordringer, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.