Forsiden

Historisk arkiv

Fornyet norsk støtte til FNs utviklingsfond (UNDP)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har denne uken fornyet støtten til UNDPs arbeid for godt styresett, kriseforebygging og tidlig gjenoppbygging, samt miljø og energi, på til sammen 250 millioner kroner.

– UNDP spiller en helt avgjørende rolle i mange land. Derfor støtter vi arbeidet for demokratisering og mot korrupsjon. Det er med på å sikre enkeltmenneskers rettigheter og bidra til at politikere og myndigheter stilles til ansvar overfor egne innbyggere, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Han understreker også innsatsen for å bidra til bærekraftig utvikling.

– Vi ønsker en god og langsiktig utvikling i verdens fattigste land. Det forutsetter at landene også settes i stand til å håndtere krisesituasjoner slik at menneskelige lidelser og materielle ødeleggelser reduseres. Her gjør UNDP en viktig innsats. Det skjer blant annet gjennom å hjelpe land å lage egne beredskapsplaner for å takle flom og andre naturkatastrofer. 

– UNDP har en viktig rolle i gjenoppbyggingen av samfunn etter kriser. UNDPs solide kompetanse og lange erfaring på kapasitetsbygging av myndighetsstrukturer er avgjørende for å styrke sårbare stater etter konflikt. Vi vil fortsette å støtte opp under UNDPs ledende rolle på dette området. Det er en stor og viktig oppgave som Norge ønsker å prioritere sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Fakta:

  • Norge var i 2009 største giver av kjernemidler til UNDP med 770 millioner kroner. Når øremerket støtte regnes med, var Norge femte største bidragsyter.
  • UNDP er til stede i 166 land og er selve ryggraden i FNs utviklingsarbeid.
  • UNDP har en sentral rolle innen koordinering og FN-reform blant annet med ansvar for FNs stedlige representanter i hvert land.

****

 Se også sak om undertegning av avtalen med UNDP.