Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Regjeringen legger frem stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge er et viktig bidrag i regjeringens arbeid for å fremme større åpenhet om den internasjonale handelen med forsvarsmateriell, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen legger i dag frem den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Dette er den femtende meldingen i rekken.

Hensikten med disse årlige meldingene til Stortinget har vært å informere bredt om spørsmål knyttet til eksportkontrollen av forsvarsmateriell, herunder om det politiske grunnlaget, praktiseringen av regelverket og om detaljer om eksporten som har funnet sted. I løpet av disse årene har graden av åpenhet om forsvarsmaterielleksporten blitt betydelig styrket. Økt innsyn og informasjon har også bidratt til en bredere samfunnsdebatt om forsvarsmaterielleksporten. Regjeringen vil videreføre denne praksisen.

I Soria Moria II heter det at regjeringen vil ”opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i Nato”. Fra norsk side arbeides det overfor allierte og nærstående land med sikte på å få oppslutning om en slik felles norm. Regjeringens målsetting tar utgangspunkt i at alle land som eksporterer forsvarsmateriell også har et stort ansvar for å forsikre seg om at dette ikke havner i feil hender. Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal gå foran når det gjelder å gjennomføre et strengt eksportkontrollregime, og vil fortsatt arbeide aktivt i relevante fora for å fremme høye internasjonale kontrollstandarder.

Det er regjeringens syn at en ansvarlig eksportkontroll på myndighetssiden også er viktig for norske forsvarsbedrifters omdømme og troverdighet som handelspartnere. Det er en stadig større utvikling i retning av større internasjonal integrasjon når det gjelder handelen med både forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Regjeringen er opptatt av å bidra til at norske bedrifter kan delta i utviklingsprosjekter sammen med samarbeidsland og vil legge forholdene til rette for at norske bedrifter kan holde et fortsatt høyt og konkurransedyktig teknologinivå.

Meldingen som nå legges frem gir innsyn i omfanget av den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2009. Det gis i tillegg informasjon om overføring av produksjonsrettigheter, avslag på søknader om eksportlisenser, utførselen av håndvåpen, eksport av sivile varer til militære brukere, samt om beskyttelsesutstyr for humanitær minerydding. Meldingen redegjør også for norsk eksportkontroll når det gjelder forsvarsmateriell og flerbruksvarer, herunder om arbeidet for å styrke kontrollen.

Videre omtales Utenriksdepartementets arbeid knyttet til lisensiering og samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og andre etater for å sikre en best mulig eksportkontroll. Det blir også gitt informasjon om det omfattende internasjonale ikke-sprednings- og eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder å gi innsyn i eksporten av forsvarsmateriell og arbeider også aktivt innenfor en rekke internasjonale fora for at andre eksportland skal gi innsyn i handelen med forsvarsmateriell.

I forbindelse med fremleggelsen har statssekretær Gry Larsen invitert til et eget møte med organisasjoner og media i Utenriksdepartementet i dag for å presentere meldingen. 

* * *

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell i 2009 var om lag 4,8 milliarder kroner. Av dette utgjør salg nær 4,5 milliarder, og tjenester og reparasjoner for utenlandske eiere utgjorde ca. 250 millioner kroner. Sammenlignet med 2008, økte verdien av eksporten av forsvarsmateriell med omlag 17 % i 2009.

Norge praktiserer en svært streng håndheving av eksportkontrollregelverket. Dette er bakgrunnen for at hovedmottakerne av norsk forsvarsmateriell er medlemsland i NATO og andre nærstående land. I 2009 gikk 90 %  av eksporten av A-materiell (våpen og ammunisjon) og 91 % av eksporten av B-materiell (annet militært materiell) til Nato-landene, Sverige og Finland.