Historisk arkiv

Stortingsmelding om atomsikkerhet legges fram i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la 23. april fram en stortingsmelding om atomsikkerhetssamarbeidet med Russland i nord. – Vårt bidrag til å sikre at russisk atomavfall verken skader miljøet eller kommer i hendene på terrorister har gjort Norge tryggere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om atomsikkerhetssamarbeidet med Russland i nordområdene.  – Vårt bidrag til å sikre at russisk atomavfall verken skader miljøet eller kommer i hendene på terrorister har gjort Norge tryggere. Stortingsmeldingen viser hvilke konkrete resultater som er oppnådd gjennom samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Hovedmålsettingen for atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland er å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet mot radioaktiv forurensning og hindre at materialet kommer på avveie og benyttes til terrorformål. 

Arbeidet har gitt konkrete resultater: Norge har blant annet bidratt til opphugging og sikring av fem utrangerte atomdrevne ubåter og erstattet radioaktive strontiumsbatterier med solcellepanel i 180 fyrlykter i Nordvest-Russland. Det er også gitt sikkerhetsopplæring og sikkerhetsutrustning ved kjernekaftverkene på Kola og i Leningrad, som har gitt nedgang i irregulære hendelser.

- Atomsikkerhetssamarbeidet er et avgjørende bidrag til å trygge miljø og helse og skape gode rammevilkår for en langsiktig utvikling av ressursene i nordområdene. Dette er i både Russlands og Norges interesse, sier utenriksminister Støre.  

Samarbeidet blir både i Russland og internasjonalt sett på som en suksesshistorie. 

- Det er et av de viktigste samarbeidsområdene vi har med Russland. Det er likevel slik at Russland selv har hovedansvaret for å løse utfordringene knyttet til atomsikkerhet. Vi registrerer at russiske myndigheter gjør fremskritt i arbeidet med å forbedre lovgivning og systemer for å ivareta dette, sier utenriksministeren. 

Stortingsmelding 11 ”Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene” gir en gjennomgang av atomsikkerhetssamarbeidet med vekt på oppnådde resultater de siste 5-10 årene, utfordringer, og planene videre. 

Regjeringen slår fast at norsk innsats fremover vil fokusere på utfordringene i Andrejevbukta, ferdigstilling av fyrlyktprosjektet i Østersjøen, opplæring og informasjonstiltak i kjernekraftsektoren og et bredt myndighetssamarbeid innefor tilsyn, beredskap, miljøovervåkning og sikkerhet. I tillegg vil Riksrevisjonene i de to landene samarbeide tett om oppfølgingen av atomsikkerhetssamarbeidet.

Stortinget har i perioden 1995-2009 bevilget omlag 1,5 milliarder kroner til atomsikkerhetsarbeidet. For 2010 er det bevilget 95 millioner kroner.