Historisk arkiv

Husk reiseforsikring!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det viktigste rådet vi kan gi reisende nordmenn er at de aldri glemmer å tegne reiseforsikring. Får du problemer under reise og opphold i utlandet kan du ikke regne med at norske myndigheter ordner opp, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om bistand til nordmenn i utlandet.

- Nordmenn er et reisende folk, vi bosetter oss langt fra Norge, vi reiser lenger, til nye og i noen tilfeller farlige steder. Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å yte hjelp til nordmenn i vanskeligheter. Dette er et stadig voksende arbeidsområde som UD og alle utenriksstasjoner tar på alvor. Men vi oppfordrer alle reisende til å tenke gjennom det ansvaret de selv har, sier utenriksministeren.

Stortingsmeldingen beskriver utviklingen av såkalte konsulære tjenester og de grunnleggende prinsipper for slik hjelp. Det handler om alle de praktiske og formelle utfordringer nordmenn kan oppleve under reise i utlandet. Meldingen omtaler den kraftige økningen i etterspørselen etter konsulær hjelp og støtte og gapet mellom tilbud og forventninger på det konsulære området. Meldingen drøfter viktige problemstillinger knyttet til blant annet hvem som skal tilbys konsulær bistand samt hvor og når slik bistand skal være tilgjengelig.

- Den vanligste hjelpen vi kan tilby er hjelp til selvhjelp, det vil si assistanse og veiledning til hvordan den reisende selv kan ordne opp, sier Støre.

Hovedkonklusjonen i meldingen er at konsulære tjenester er et prioritert arbeidsområde, og at prinsippene om personlig ansvar og hjelp til selvhjelp fortsatt skal ligge til grunn for bistanden. Samtidig vil det bli lagt vekt på å videreutvikle tjenestene slik at man kan tilby en mest mulig profesjonell, effektiv og ressursmessig forsvarlig konsulær bistand i fremtiden.

Stortingsmeldingen slår også fast at i ekstraordinære tilfeller der det foreligger grov uaktsomhet og hvor preventive hensyn veier tungt, vil norske myndigheter kunne kreve refusjon av utgifter til hjelp.

- Dette prinsippet gjelder for uaktsom adferd i Norge, da kan du selv måtte ta regningen. Et slikt krav kan du også bli møtt med om du trenger hjelp etter uaktsom opptreden i utlandet, sier utenriksministeren.

****

Registrer din reise her.