Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Solidaritet og samarbeid i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Denne stortingsmeldingen er en solid dokumentasjon på at Norge gjør en forskjell for de nye demokratiene i Europa, sier Støre.

– Denne stortingsmeldingen er en solid dokumentasjon på at Norge gjør en forskjell for de nye demokratiene i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har i dag fremmet melding til Stortinget om EØS-midlene. Formålet med meldingen er å oppsummere hvilke resultater som er oppnådd i perioden 2004-09, og redegjøre for målene som er satt for perioden 2009-14. 

Gjennom stortingsmeldingen legger regjeringen vekt på økt strategisk samarbeid mellom Norge og mottakerlandene. – Samtidig fortsetter vi å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Sluttevalueringen av den første perioden viser at prosjektene har vært vellykket og bidratt på prioriterte områder i tillegg til sektorer hvor det har vært lite støtte tilgjengelig fra EU. Dette inkluderer blant annet miljø- og justissektoren og det sivile samfunn. Norge er nå blant de største bidragsyterne til frivillige organisasjoner i Sentral-Europa. Mange prosjekter har også hatt norske samarbeidspartnere. 

Erfaringene fra den forrige perioden har samtidig lagt grunnlaget for viktige endringer både av innretningen og forvaltningen av EØS-midlene. Det er lagt bedre til rette for partnerskap mellom norske institusjoner og institusjoner i mottakerlandene. Støtten er blitt mer fokusert, og risikostyring har fått økt oppmerksomhet. 

– Gjennom EØS-midlene er Norge blitt en viktigere samarbeidspartner for mottakerlandene. Regjeringen ønsker at EØS-midlene skal styrke positive utviklingstrekk i mottakerlandene og kontakter med Norge, sier Støre.

Allerede nå er det klart at norske fagmyndigheter og institusjoner er engasjert i over halvparten av de 144 programmene som er under utvikling. Samtidig er det et mål å engasjere norske organisasjoner, institusjoner, bedrifter, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner og andre i enkeltprosjekter når forholdene ligger til rette for dette. 

Norge har siden etableringen av EØS bidratt til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Fra og med EU-utvidelsen i 2004 ble støtten samlet under EØS-midlene. Støtten utgjør om lag 14 milliarder kroner for perioden 2009-14. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. 

EØS-midlene går til tolv land i Sentral- og Sør-Europa samt de tre baltiske landene. Støtten er fordelt på prioriterte samfunnsområder, blant annet miljøsektoren og tilpasning til klimaendringer, sivilt samfunn, forskning og innovasjon, justissektoren og helse.