Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

50 millioner til regionale tiltak i Asia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner til regionale samarbeidstiltak i Asia.

Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner til regionale samarbeidstiltak i Asia. 

- Den dynamiske utviklingen i Asia krever at det tenkes nytt om hvordan vi utvikler vårt samarbeid og benytter våre ressurser. Vi ønsker å styrke innsatsen på de områdene der norske prioriteringer faller sammen med regionens egne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

- Asiatiske lands raske økonomiske vekst, regional integrasjon, nye handelsforbindelser samt forventinger om større asiatisk innflytelse i globale fora endrer det geopolitiske kartet, sier utenriksministeren. 

50 millioner kroner fra regionbevilgningen for Asia skal derfor benyttes til tiltak for å møte utviklingsutfordringer gjennom samarbeid på regionalt nivå i Asia. Disse midlene skal i første rekke brukes innen rammen av Norges samarbeid med Organisasjonen for sørøstasiatiske stater (Asean). 

Tettere integrasjon
Asean leder an i arbeidet med tettere politisk og økonomisk integrasjon i regionen. Sørøstasiatiske mellominntektsland er med og løfter regionens fattige stater gjennom vekst, institusjonsbygging, erfaringsoverføring og integrasjon. Samtidig står kontinentet overfor betydelige utfordringer knyttet til fordeling, miljø og sårbarhet for naturkatastrofer og virkninger av klimaendringer. Det er videre økende oppmerksomhet om de havrettslige problemstillingene i og rundt dette området. Dette er spørsmål av stor interesse også for Norge og norsk næringsliv. 

- Framtidig norsk verdiskapning og norske næringslivsinteresser vil bli direkte berørt av utviklingen i Asia. Vi er dypt involvert i sektorer som legger til rette for en mer integrert økonomi – maritime tjenester/industri, offshoreteknologi, energi og telekommunikasjon. Det er derfor sterke insentiver for å styrke vår kompetanse om og inngrep med de regionale integrasjonsprosessene i Asia, sier utenriksministeren. 

De raske endringene i Asia innebærer nye muligheter for Norge, men også potensielle utfordringer. Norge må arbeide aktivt for å opprettholde og styrke forbindelsene til både enkeltaktørene, institusjonene og de pågående integrasjonsprosessene i regionen. 

Samarbeid med sentrale aktører
- Norge ønsker å støtte prosjekter i regi av regionale organisasjoner som Asean, men også gjennom samarbeid med sentrale aktører i regionen. Vi samarbeider for eksempel allerede med Indonesia om konkrete prosjekter i Myanmar, sier utenriksminister Eide. 

- Asiatiske land og asiatiske organisasjoner er stadig viktigere partnere for Norge, politisk og økonomisk. Samtidig er Asias regionale integrasjon fremdeles i en formingsfase. Med den nye budsjettposten håper vi å kunne støtte det regionale arbeidet for å utjevne økonomisk og sosial ulikhet, håndtere miljøutfordringer, og økt politisk integrasjon og stabilitet i Asia, sier utenriksministeren. Utviklingen i denne regionen kommer til å sette et betydelig preg på internasjonal politikk i årene som kommer. 

Det arbeides også med å styrke den politiske tilknytningen mellom Norge og regionen.  Norge tiltrådte Traktaten for vennskap og samarbeid i Sørøst-Asia (TAC) den 1. juli 2013. Dette legger grunnlaget for et mer formalisert partnerskap med organisasjonen. 

Norge ble i fjor medlem i den euro-asiatiske møteplassen Asem (Asia-Europe Meeting) og deltar aktivt i denne organisasjonens samarbeidsstrukturer. En rekke initiativ for økonomisk integrasjon og etablering av frihandelsavtaler følges også nært fra norsk side.