Historisk arkiv

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen legger i dag frem den årlige meldingen til Stortinget om norsk eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid.

- Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell er skjerpet. Enda grundigere vurderinger av interne forhold i aktuelle mottakerland ligger nå til grunn, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell, tjenester for militære formål, produksjonsrettigheter, formidling og flerbruksvarer til militær bruk, var i 2012 nær 4,6 milliarder kroner.  Av dette utgjorde eksporten av forsvarsmateriell om lag 3,9 milliarder kroner.

Hovedmottakerne av forsvarsmateriell fra Norge er allierte og øvrige europeiske land.

- Norske forsvarsbedrifter må ha gode og forutsigbare rammevilkår. De er viktige verdiskapere og teknologidrivere. Regjeringen ønsker å legge til rette for fortsatt eksport gjennom et strengt og tydelig regelverk, sier utenriksminister Eide.

UDs innskjerpede praksis gjelder blant annet vurdering av risiko for at forsvarsmateriellet kan bli brukt i intern undertrykking i det aktuelle mottakerlandet. Krav til sluttbrukerdokumentasjon er også ytterligere styrket. Det ble gitt 18 avslag på søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell i 2012.

Oppdaterte retningslinjer for UDs behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell ble publisert 16. september. Meldingen som nå legges frem beskriver arbeidet med ytterligere styrking av eksportkontrollen.

- Regjeringen har de siste årene vist større åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell. Det er viktig for tiltroen til det norske eksportkontrollregelverket og for oppslutning om bedrifter som er av stor betydning for nasjonal sikkerhet og forsvarsevne, sier utenriksministeren.

Meldingen til Stortinget gir detaljert informasjon om hva slags militære varer som ble eksportert, hvilke land det ble eksportert til og verdien av eksporten. Meldingen inneholder også informasjon om lisenssøknader som er blitt avslått.

Meldingen omtaler også norsk regelverk og det multilaterale samarbeidet om eksportkontroll og ikke-spredning.

Den totale verdien av salg av A-materiell (våpen, ammunisjon) utgjorde 3,3 milliarder kroner i 2012 og B-materiell (annet militært materiell) 574 millioner kroner. Sammenlignet med 2011, økte verdien av eksporten av disse varene med ca. 8 prosent.

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2012 utgjorde eksporten av A-materiell til disse landene 78 prosent og for B-materiell 90 prosent av den totale eksporten av forsvarsmateriell.