Historisk arkiv

Premisser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Premisser

Stortinget ga i forbindelse med Innst.S.nr.93 (2004-2005) sin tilslutning til Stortingsmelding nr. 35 (2003-2004) ”Felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk”. I innstillingen ber Stortinget Regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for den samlede miljøinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid. I Regjeringens Soria Moria-erklæring forsterkes føringene fra Stortinget med målsettingen om at Norge skal bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid. Den norske satsingen bygger på erkjennelsen av at miljø og fattiges livsvilkår henger nøye sammen.

Miljøbistand må forholde seg til miljøpolitiske og utviklingspolitiske premisser. Utviklingspolitikken er beskrevet i St.meld. 35 og følger blant annet av Paris-erklæringen om harmonisering og tilpasning til mottakerlandenes strategier og forvaltningssystemer. Sentrale premisser er at utviklingsland selv må eie sin utviklingsagenda og at innsatsen skal være rettighetsbasert med særlig vekt på kvinners rettigheter og deres betydning for utvikling.

De miljøpolitiske premissene kommer blant annet fram i de internasjonale miljøavtalene. De representerer felles mål for giver og mottaker. Hensynet til utviklingsland står sentralt i arbeidet under konvensjonene. Norge er forpliktet til å bidra til å styrke utviklingslandenes evne til å realisere målene i miljøkonvensjonene.

Til toppen