Historisk arkiv

6. Søknad om lisens for...

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

6. Søknad om lisens for varer på liste I og II

Alle som skal utføre varer fra Norge plikter å melde fra om dette til Tollvesenet. Når varene er lisenspliktige, må det fremlegges gyldig lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Tollvesenet skal forvisse seg om at den vare som skal utføres er i samsvar med den fremlagte lisens. Tollvesenet gjennomfører fysiske kontroller, ofte på anmodning fra Utenriksdepartementet.

Skjemaet " Søknad om utførselslisens" kan lastes ned til egen PC og fylles ut på denne. Veiledning følger med skjemaet.

Søknad (elektronisk eller på papir) sendes med eventuelle vedlegg til oppgitt adresse. Mange eksportører vedlegger brosjyrer, etc. som underlag for saksbehandlingen. Dette er meget nyttig for departementets tekniske vurdering i forhold til varelistene, men det må ikke henvises til slikt materiale i varebeskrivelsen (rubrikk 8).

Det kan være vesentlig å merke seg §2 i forskriften: At bindende avtaler er inngått eller at betaling er mottatt vil ikke kunne legges til grunn for innvilgelse av tillatelse til utførsel. Ved salg av lisenspliktige varer til utlandet bør det alltid tas forbehold om at søknad om tillatelse til utførsel innvilges.

6.1 Varer på liste I

Liste I - Våpen, ammunisjon og annet militært materiell angir lisenspliktige varer innen dette produktområdet.

Det finnes veiledende retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av våpen, militært materiell, samt teknologi og tjenester for militære formål, jf. kapittel 10.

I de fleste tilfelle vil det kreves dokumentasjon av sluttbruker, eventuelt importsertifikat eller kundeerklæring. Det utstedes bare individuelle lisenser (som beskrevet for liste II-varer under pkt. 6.2.1) for varer på liste I .

Det er ikke mulig å gi generell veiledning med hensyn til eksportmuligheter og krav til dokumentasjon for utførsel av denne type varer. Det anbefales å ta kontakt med Utenriksdepartementet, Seksjon for nedrustning og ikke-spredning så tidlig som mulig når det foreligger konkrete planer om utførsel eller markedsføring.

6.2 Varer på liste II

6.2.1 Individuell lisens

En individuell lisens gjelder for en spesifisert leveranse til en enkelt mottaker. Utfylling av lisenssøknaden gjøres da i samsvar med veiledningen på skjemaet. Lisensen vil bli gitt en gyldighetsfrist ut fra søkerens angivelse av utførselstidspunkt. Det vil normalt kreves at importsertifikat eller sluttbrukererklæring (se pkt. 6.3) er vedlagt søknaden.

6.2.2 Generell lisens

Generell lisens vil være hensiktsmessig i de tilfelle eksportøren regner med gjentatte utførsler av en gitt vare. Slik lisens kan vanligvis utstedes for varer på liste II til EU-land samt Argentina, Australia, Canada, Island, Japan, New Zealand, Sveits, Sør-Korea, Tyrkia, Ukraina og USA. Gyldighetstiden er inntil 3 år. Det er en forutsetning at den aktuelle varen ikke kommer inn under "Varer på liste II underlagt spesielle restriksjoner" i listene.

Generell lisens søkes på følgende måte:

 1. I rubrikk ‘4. Kjøperens navn og adresse’ skrives "Kjøpere i EU-land", evt. med tillegg av landene nevnt ovenfor hvis dette er aktuelt.
 2. I rubrikk ‘7. Varen ventes utført ........’ angis bare tollsted (dersom dette er mulig).
 3. Følgende rubrikker fylles ikke ut: - ‘5. Sluttbrukerens navn og adresse’ - ‘11. Netto mengde’ - ‘12. FOB-verdi’
 4. I rubrikk ‘13. Type utførsel’ settes kryss i ruten ‘GENERELL LISENS’.

6.3 Dokumentasjon

I tillegg til selve lisensen kan følgende dokumenter være aktuelle i forbindelse med utførsel av en lisenspliktig vare:

 • Faktura med påført melding angående reeksport
 • Importsertifikat
 • Leveringsbevis
 • Sluttbrukererklæring
 • Kundeerklæring

Disse dokumentene er beskrevet nærmere i det følgende. For hvert dokument er angitt hvorvidt det benyttes i forbindelse med liste I- eller liste II-varer.

Faktura med påført melding angående reeksport (liste II). For varer til EU-land samt de øvrige land nevnt under pkt. 6.2.2, vil det på lisensen normalt være påført som vilkår at følgende melding er påført faktura:

NOTICE TO IMPORTER: Goods specified in this document have been shipped from Norway in accordance with The Ministry of Foreign Affairs’ Official Notification on Export Control and may be subject to restrictions if re-exported from your country.

Importsertifikat (liste I og II) utstedes av myndighetene i EU-land samt Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sveits og USA m. fl. Dette er et dokument som bekrefter at importøren har erklært:

 1. at varene skal importeres til importlandet, og
 2. at importlandets bestemmelser vil bli fulgt ved en eventuell re-eksport.

Sertifikatet utstedes av importlandets myndigheter etter søknad fra importøren.

Leveringsbevis (liste I og II) er et dokument som bekrefter at varene fysisk har kommet til mottakerlandet, og at de er brakt under kontroll etter landets lover og bestemmelser. Leveringsbevis utstedes på basis av tollregninger. Ved eksport fra Norge vil Utenriksdepartementet kunne kreve leveringsbevis når det har foreligget importsertifikat fra mottakerlandet.

Sluttbrukererklæring (liste I og II). For liste II-varer kreves sluttbrukererklæring (i word-format /i pdf-format)  normalt som vedlegg til lisenssøknaden når mottakerlandet er et annet enn de som er nevnt under pkt. 6.2.2. Er varen av spesiell strategisk betydning (se pkt. 6.2.2) vil sluttbrukererklæring kunne være aktuell også ved utførsel til landene nevnt under pkt. 6.2.2

Ved utførsel av kjemikalier (på liste II) som omfattes av Kjemivåpenkonvensjonen gjelder spesielle regler for sluttbrukererklæring.

For liste I-varer finnes en egen mal for sluttbrukererklæring (i word-format / i pdf-format). Det henvises forøvrig til retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av våpen, militært materiell, samt teknologi og tjenester for militære formål, jf. kapittel 10.

Kundeerklæring (liste I). Dette dokumentet kan bli krevet ved leveranse fra Norge av en vare som inngår i mottakerens produkt