Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Stortingsmelding om globalisering og handel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er besluttet å skrive en melding til Stortinget om viktigheten av en offensiv politikk for globalisering og frihandel.

Det er besluttet å skrive en melding til Stortinget om viktigheten av en offensiv politikk for globalisering og frihandel.  

Utenriksminister Børge Brende la i sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 25. mars d.å. vekt på Norges avhengighet av en internasjonal rettsorden og en global handel som fungerer. Regjeringen ønsker et taktskifte i arbeidet med å fremme global handel. 

Den nye meldingen skal legge rammer for den politikken, herunder prioriteringer, endringer og tiltak, som regjeringen ønsker å gjennomføre på handelsområdet. Arbeidet ledes fra Utenriksdepartementet, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og i tett samarbeid med berørte departementer. 

Meldingen planlegges lagt frem for Stortinget i løpet av første halvår 2015.