Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2010

- EU og kandidatland må være klare før utvidelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Kommisjonen anbefaler å gi Montenegro status som kandidatland, men ikke å åpne medlemskapsforhandlinger. Albania oppfyller i dag ikke kriteriene for kandidatlandstatus. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status for videre utvidelse av EU.

Kommisjonen la den 9. november frem sin årlige utvidelsespakke med rapporter som omfatter status i EU-tilnærmingen for følgende land: Kroatia, Makedonia, Tyrkia, Island, Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia og Kosovo. Rapportene evaluerer utviklingen innen hvert enkelt land med tanke på harmonisering med EUs praksis og lovverk. For Albania og Montenegro var det her snakk om Kommisjonens vurdering (”avis”) av landenes søknad om medlemskap.

 

Kandidatland og EU må være 100 prosent rede før utvidelse
På pressekonferansen valgte utvidelseskommissær Stefan Füle innledningsvis å understreke den betydning utvidelsesprosessen har i forhold til å styrke Europa og de verdier EU representerer globalt. Et større EU ville dermed være bedre rustet til å fremme egen kultur og være en global aktør. Kommissærens hovedfokus var hans vektlegging av troverdighet i utvidelsesprosessen, noe han sa var gjensidig. Trykket i poenget var likevel det han omtalte som rigorøs kondisjonalitet for at kandidatland skulle ha et troverdig europeisk perspektiv. Han koblet dette eksplisitt til lærdom man hadde gjort fra tidligere utvidelsesrunder. Han understreket klare åpnings- og lukningskriterier (benchmarks) for kapitlene, pluss at man forventet en viss ”track record” i forhold til implementering av regelverk, her særlig i forhold til kapittel 23 om rettsvesen og fundamentale rettigheter. Ingen land vil innlemmes før det er 100 prosent rede, men det forutsetter også at EU må være 100 prosent rede til å hilse nye medlemmer velkomne.

 

Under oppsummeres viktige punkter fra rapportene om de ulike landene:

 

Island

Status: Kommisjonen la frem sin vurdering (”avis”) 24. februar 2010. Screeningarbeidet påbegynnes nå. 

 

Hovedbudskapet i rapporten er at Island i tilstrekkelig grad oppfyller både de politiske og økonomiske København-kriteriene og er en velfungerende markedsøkonomi som kan håndtere markedskreftene innad i EU.

Tjenester, kapitalbevegelse, jordbruk, fisk og pengepolitikk fremheves som områder med mye gjenstående arbeid. Også hensynet til vern av hval, sel og fugl trekkes frem under kapittel 27 om miljø. Kommissæren påpekte på pressekonferanse at en betydelig innsats nå er påkrevet for å informere befolkningen på Island om hva et medlemskap medfører.

 

Kroatia

Status: Medlemskapsforhandlinger løper. Alle 35 kapitler er åpnet, hvorav 25 foreløpig er lukket.

 

Kroatias forhandlinger er i siste fase, men fokus nå er på evnen til å vise at man implementerer ny lovgivning og nye regelverk. Kapittel 23 og kapittel 8 (konkurransepolitikk) er trolig de mest utfordrende. Kommissær Füle avholdt seg fra å antyde noe tid for avslutning av forhandlingene, utover å si at man skal gjøre en ny vurdering i første halvdel av 2011. Videre understreket Füle meget tydelig at poenget er å gardere seg mot behovet for et nytt samarbeids- og verifiseringsregime etter innlemmelse i EU (slik man i dag har for Bulgaria og Romania). 

 

Tyrkia

Status: Medlemskapsforhandlinger løper. 13 av 35 kapitler åpnet. Ett (vitenskap og forskning) foreløpig lukket.

 

Tyrkias medlemskapsprosess er de neste ukene tett koblet til Kypros-spørsmålet og Tyrkias evne og vilje til å etterleve forpliktelsene knyttet til kypriotisk tilgang til deres havner og flyplasser. Tyrkia fortsetter sine politiske reformer, med henvisning særlig til grunnlovsreformen, men samtidig kunne ingen være fornøyd med hastigheten i reformprosessen, sa Füle. Videre uttalte han at det samtidig hastet for Tyrkia å implementere tilleggsprotokollen til Ankara-avtalen, samt bidra til bedret bilateralt forhold til Kypros. Dersom dette ikke skjedde ville Kommisjonen anbefale at man videreførte sanksjonene man innførte i 2006 (frysing av 8 kapitler).

 

Makedonia

Status: Kandidatland siden 2005. Kommisjonen anbefalte åpning av medlemskapsforhandlinger i oktober 2009.

 

Navnesaken med Hellas er den store flaskehalsen i forhold til fremgang i medlemskapsprosessen. Kommisjonen har samtidig opprettholdt sin anbefaling om åpning av forhandlinger. I fravær av løsning med Hellas vil eventuell innenrikspolitisk stagnasjon kunne ha mer langsiktige konsekvenser også for landets utsikter til progresjon langs EU-sporet. På pressekonferansen sa Füle at landet fremdeles oppfyller kriteriene for åpning av forhandlinger. Samtidig krever åpning av forhandlinger konsensus blant medlemslandene, som forutsetter en løsning av navnespørsmålet til begge parters tilfredsstillelse.

 

Albania

Status: Søkte om medlemskap i april 2009. Kommisjonen la den 9. november frem sin ”avis” som konkluderer med at landet ennå ikke oppfyller kriteriene for kandidatlandstatus.

 

Vurderingen (”avisen”) av landets søknad konkluderer med at tross fremskritt gjenstår mye arbeid i forhold til særlig de politiske København-kriteriene. Kommisjonen vil nå følge tett Albanias arbeid, og gjøre en ny vurdering av landets status i fremdriftsrapporten høsten 2011. Her vil man særlig vurdere eventuelle fremskritt i forhold til kriteriene for åpning av medlemskapsforhandlinger. 

 

Bosnia-Hercegovina (BiH)

Status: Signert samarbeids og assosieringsavtale juni 08. Foreløpig ikke ratifisert.  

 

Rapporten om Bosnia-Hercegovina er hard, og etterlyser i hovedtrekk politisk vilje og evne til å trekke sammen i de store spørsmålene for landet. På pressekonferansen sa Füle at det nå etter valget er behov for en regjering som fremmer landets EU-prosess samt øker hastigheten på nødvendige reformer. Landets grunnlov må tilpasses den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og landet må også bidra til oppfyllelse av 5 + 2 kriteriene slik at høyrepresentantembetet kan legges ned. 

 

Montenegro

Status. Søkte om medlemskap desember 2008. Kommisjonen la frem sin utredning (”avis”) 9. oktober 2010. Denne anbefaler innvilgelse av kandidatlandstatus, men ikke åpning av forhandlinger.

 

Kommisjonens ”avis” anerkjenner fremskritt gjort i forhold til både politiske og økonomiske reformer. Det påpekes at manglende administrativ og juridisk kapasitet vil være en utfordring for medlemskapsprosessen. Fremskrittene så langt medfører likevel at Kommisjonen anbefaler EU å innvilge Montenegro kandidatlandstatus. Fremdriftsrapporten for 2011 vil se særlig på de nøkkelområdende som vil avgjøre hvorvidt man i neste runde kan anbefale åpning av forhandlinger.

 

Serbia

Status: Stabiliserings- og assosieringsavtalen ble sendt til ratifisering i medlemslandene i juni i år. Utenriksrådet anmodet i oktober Kommisjonen om å utarbeide sin vurdering (”avis”) for medlemskap.

 

For Serbias del handler det nå om den internasjonale straffedomstolen for tidligere Jugoslavias (ICTY) sjefsanklager Brammertz vurdering av landets samarbeid med tribunalet, der neste rapport ventes i desember.  Parallelt må landet videreføre i solid tempo den innenrikspolitiske reformprosessen, samt utvise tilstrekkelig fleksibilitet i dialogen med Kosovo. Skulle man i tillegg klare å arrestere Mladic og Hadžic vil Serbia kunne se frem til at Kommisjonen neste høst muligens anbefaler åpning av medlemskapsforhandlinger. 

 

Füle understreket på pressekonferansen at man kan regne med en ferdig vurdering (”avis”) fra Kommisjonen i annen halvdel av 2011. Fortsatt samarbeid med ICTY er en ”essential requirement” for medlemskap. Man maner også Serbia til et mer konstruktivt samarbeid med tanke på Kosovos deltagelse i regional handel og samarbeidsorganer.

 

Kosovo

Status: Uavklart, gitt at kun 22 av 27 medlemsland har anerkjent landet.

 

Landets uavklarte status er en særdeles kompliserende faktor, og det er trolig skepsis til å åpne en visumprosess også her nå.  Kosovos egen evne til å levere innenriks- og utenrikspolitisk vil bety mye i tiden fremover. På pressekonferansen sa Füle at det ennå er betydelige politiske utfordringer, og også Kosovos ledelse må utvise konstruktiv holdning til egen deltagelse i regionale samarbeidsfora. Under forutsetning av implementering av en avtale om reintegrering av returnerte flyktninger sa Füle at Kommisjonen ville jobbe for en visumfasiliteringsdialog. Man ville også tilstrebe en handelsavtale med EU, samt deltagelse for Kosovo i EU-programmer som ”Europe for citizens”.

 

Fremtidige utvidelser vil ta tid

Kommissær Füles pressekonferanse, sett i sammenheng med innholdet i de fremlagte rapportene og ”avisene”, fremstår som en bekreftelse på at fremtidige utvidelser vil ta tid, og finne sted innenfor en meget politisert ramme. Mens beslutninger om å be Kommisjonen om å utrede en ”avis” tidligere ble ansett å være en teknisk, og derfor rask beslutning, vurderes disse nå opp mot landets evne til å levere i substans. Når Füle sier at dette er en ”two-way street”, men deretter kun snakker om kondisjonalitet og at man nå har lært fra tidligere utvidelsesrunder, bør budskapet være klart for alle som aspirerer til medlemskap. Man må smøre seg med tålmodighet, og jobbe mens man venter.  

 

Det at han nevner ønsket om å unngå en ny verifiseringsmekanisme, slik man har i dag for Bulgaria og Romania, bør være et signal til Kroatia om at ting vil kunne ta tid. Det er også interessant at han sier at man vil analysere EUs absorberingsevne innen nøkkelområder, samt understreker at alle medlemsland må være 100 prosent rede til å ta imot nye medlemsland. Dette er nok et tegn på at appetitten for utvidelse er redusert.

 

Samtidig anerkjenner EU stadig at nettopp utvidelsesperspektivet er viktig for å trekke landene nærmere seg, og dermed kunne spille en rolle i en region de oppfatter som sine nærområder. EUs tregere utvidelseshastighet kan også ramme Island, uavhengig av hva de evner å levere. Vektlegging av likebehandling og kandidatlandenes ”track record” over tid medfører at det vil kunne bli vanskeligere å gi Island ”særbehandling”.