Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2011

Mer effektiv råvarestrategi for Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europaparlamentet støtter Europakommisjonens ønske om en sterkere koordinering av felles råvarepolitikk. Det kommer frem av en resolusjon som ble vedtatt 13. september. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Her er noen av hovedpunktene i rapporten:

· Europaparlamentet slutter seg til hovedelementene i Kommisjonens forslag til råvarestrategi; tilgang til det internasjonale marked; bærekraftig utnyttelse av egne råmaterialer; innovasjon, økt ressurseffektivisering og gjenvinning. Det ønskes sterkere fokus på substitusjon og resirkulering.

· Kommisjonens arbeid med utvikling av et europeisk innovasjonspartnerskap for råmaterialer (EIP) gis full støtte.

· Bærekraftig ressursutnyttelse i ressursrike områder i Europa/nordområdene, inklusive spørsmålet om nødvendig infrastruktur.

· Det oppmuntres til et aktivt råvarediplomati, bl.a. en strategi for dialog med Kina, og samarbeid med ressursrike utviklingsland om kompetansebygging for bærekraftig utvinning og utnyttelse av råvarer.

· Ivaretakelse av EUs interesser i WTO og i bilaterale frihandelsavtaler vedrørende problemer med eksportrestriksjoner.

· Innspill om norske mineralressurser som anses viktige i forhold til EUs tilgang til råmaterialer. Den norske returordningen for el-avfall fremheves som eksempel på god praksis for avfallshåndtering.

Europaparlamentet vedtok 13. september en resolusjon om en effektiv råvarestrategi for Europa på basis av Kommisjonens fremlagte melding om utfordringer i forhold til råvaremarkeder og råmaterialer. Resolusjonen er basert på rapport fra Komiteen for industri, forskning og energi, med Reinhard Bütikofer fra partigruppen De Grønne som saksordfører, med innspill fra en rekke andre komiteer.

Bedre koordinering av felles råvarepolitikk
Parlamentet støtter i stor grad opp om Kommisjonens melding og ønsker en sterkere koordinering av felles råvarepolitikk med satsing på egen utvinning av kritiske råmaterialer, forskning, innovasjon og aktivt råvarediplomati. Samtidig understrekes det at problemstillinger i forhold til finans/råvaremarkedene og EUs råmaterialinitiativ (RMI) er av forskjellig karakter og bør derfor behandles separat.

En aktiv nærings- og innovasjonspolitikk skal styrke EUs industrielle basis og teknologiske kapasitet. Kommisjonen kritiseres for ikke å ha gått langt nok med henhold til forslag om å fremme substitusjon og gjenbruk, særlig for kritiske råmaterialer, som kan bidra til å redusere risikoen i forhold til råvaretilgang og miljøproblemer. En egen strategi for resirkulering blir etterlyst.

Kommisjonen oppfordres til å knytte økodesign til utnyttelse av råmaterialer. Samarbeidet med standardiseringsorganisasjonene bes styrket for utvikling av standarder som fremmer ressurseffektivitet og resirkulering.

Lansering av innovasjonspartnerskap
Parlamentet understreker viktigheten av lansering av Europeisk Innovasjonspartnerskap (EIP) for råmaterialer i 2011. Et slikt samarbeid mellom industri, akademia og myndigheter vil bidra til ressurseffektivitet, utvikling av nøkkelteknologier og forsyningssikkerhet. Budskapet er særlig rettet til Rådet om å gi tilslutning til etablering av EIP-partnerskap i høst.

Bærekraftig tilgang til råmaterialer i EU
Parlamentet ønsker økte investeringer i EUs utnyttelse av egne ressurser, styrket samarbeid mellom de nasjonale geologiske undersøkelser og utvikling av felles standarder og praksis for utveksling og utnyttelse av tilgjengelige geologiske data.  

Kommisjonen bes å vurdere en bred tilnærming til ressursrike områder, herunder behovet for nødvendig transportinfrastruktur. De reviderte retningslinjene for Det transeuropeiske transportnettverket TEN-T bør ta hensyn til industriens behov for tilgang til råmaterialer.

Kommisjonen oppfordres til å vurdere mulighetene for bærekraftig utvinning av viktige råmaterialer i sårbare områder som Arktis, Barentsregionen og Grønland og om mulig inngå utvidede partnerskapsavtaler med land i disse regionene.

Rettferdig og bærekraftig tilgang til råmaterialer internasjonalt
Parlamentet viser til økende handelsrestriksjoner og konkurransevridning i handelen med råmaterialer. Opprettelse av et instrument i regi av Verdens handelsorganisasjon WTO for å overvåke tollmessige og ikke-tollmessige handelshindringer støttes. 

Det oppmuntres til samarbeid med ressursrike utviklingsland om kapasitetsbygging for bærekraftig utvinning av råmaterialer og bearbeiding av mineraler. Samtidig understrekes bedriftenes samfunnsansvar for å overholde høye miljø-, sosiale og miljøstandarder med anvendelse av beste tilgjengelige teknologi.

Parlamentet etterlyser en strategi for dialog og samarbeid med Kina og andre internasjonale nøkkelspillere.

God dialog med Norge
I forbindelse med Kommisjonens arbeid med strategi for råmaterialer er det etablert en god dialog om ressursgrunnlaget for viktige mineraler i Norge. Dette har gitt et godt utgangspunkt for engasjement i det forberedende arbeidet med Europeisk Innovasjonspartnerskap for råmaterialer.

I et seminar i Europaparlamentet i mars om ressursgrunnlaget for viktige mineraler i Barentsregionen ga statssekretær Lahnstein en norsk presentasjon ut fra et nordområde/Barentshavsperspektiv. Det ble arrangert et eget møte med rapportør Bütikofer som etter anmodning også fikk innspill om norske erfaringer med gjenvinning, gjenbruk og norsk avfallspolitikk. Dette er reflektert i parlamentet i resolusjonen hvor Kommisjonen oppfordres til å ta lærdom av gode norske erfaringer med el-returordningen.