Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2011

Veien mot EU-medlemskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EUs ledere gjorde i desember på ny opp status for EUs videre medlemskapsprosess. Kroatia signerte sin tiltredelsesavtale og kan bli EUs 28. medlem i 2013. Svake rettsstater, press på ytringsfrihet og inkludering er fortsatt grunnleggende utfordringer i flere av de andre landene. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

Under Rådet for generelle saker (GAC) 5. desember var status for prosessen om kandidatland for EU-medlemskap på agendaen. Rådskonklusjoner om utvidelse ble vedtatt i den sammenheng med intensive debatter og lange diskusjoner. Diskusjonen om fremdrift i Serbias og Montenegros medlemskapsprosesser ble utsatt til Det europeiske råd 9. desember der det ble besluttet å se på disse spørsmålene i 2012.

Oppsummering konklusjonstekstene og Det europeiske råd 9. desember:  

- Grunnleggende utfordringer går igjen: svake rettsstater, ytringsfrihet under press, viktigheten av å inkludere svake grupper som romfolket samt behov for økt toleranse overfor seksuelle minoriteter. 
- En sunn økonomisk utvikling og særlig betydning av regionalt samarbeid og gode naboforhold betones også som viktige elementer på veien mot medlemskap. 
· Montenegro og Serbia oversendt Det europeiske råd for endelig beslutning om henholdsvis forhandlingsåpning og kandidatlandstatus, noe de senere ikke fikk.
· Serbias medlemssøknad skal ses på frem mot Det europeiske råd i mars
· Montenegro kan muligens åpne forhandlinger i juni 2012
· Kroatia undertegnet tiltredelsestraktat om medlemskap i EU, med mulig tiltredelse fra 1. juli 2013

Utvidelsestrategien
Overordnet i rådskonklusjonene understrekes utvidelsens formål, som er å sikre fred, demokrati og stabilitet i Europa, samt styrke Europas stemme globalt. Utvidelsesprosessens endringskraft trekkes frem med referanse til Kroatia som eksempel og forbilde for andre land som ønsker å bli medlem av EU. Samtidig er konklusjonene opptatt av å understreke at kravene som stilles til kandidatlandene må sees i lys av EUs kapasitet til å integrere nye medlemmer. Her vises det også til betydningen av en troverdig utvidelsespolitikk for å holde momentum oppe i landenes reformprosesser.

Konklusjonene tar også opp de grunnleggende utfordringene som går igjen i alle landene, nemlig svake rettstater, ytringsfrihet under press, viktigheten av å inkludere svake grupper slik som romfolket samt behov for økt toleranse overfor seksuelle minoriteter.  Også en sunn økonomisk utvikling og særlig betydning av regionalt samarbeid og gode naboforhold betones som viktige elementer på veien mot medlemskap.

Tyrkia
Et krevende punkt på dagsorden var status for Tyrkia. Det er kjent at Kypros har problemer både i forhold til manglende tyrkisk anerkjennelse og dermed vilje til å inkludere dem i deres tollunion med EU, samt tyrkisk opposisjon mot kypriotisk leting etter energiforekomster i Middelhavet. En ytterligere utfordring er det forestående kypriotiske EU-formannskapet andre halvdel av 2012.  

Island
I konklusjonsteksten fra Rådet for generelle saker, som omtaler Islands forhandlinger generelt, brukes uttrykket ”own merits”. Dette kan tolkes som støtte for Islands ønske om å ta inn EUs regelverk ”acquis” først etter en folkeavstemning.

Makedonia
Et trolig vanskelig tema var navnesaken med Hellas som representerer en hovedutfordring for fremgang. Det refereres til at neste formannskap nå skal se på spørsmålet om forhandlingsåpning, slik andre formannskap har gjort tidligere.

Montenegro
Spørsmålet om åpning av forhandlinger ble henvist fra Rådet for generelle saker til Det europeiske råd 9. desember.  Der ble det besluttet å utsette forhandlingsåpning til juni 2012. Det antas å være spørsmål om hvor langt Montenegro har kommet i implementeringen av innenrikspolitiske reformer som ligger til grunn for at Det europeiske råd valgte ikke å følge Kommisjonens anbefaling om umiddelbar forhandlingsåpning.

Serbia
Spørsmålet om kandidatlandstatus ble tatt opp på Det europeiske råd i stedet for Rådet for generelle saker. I Serbias tilfelle fulgte man ikke Kommisjonens anbefaling om tildeling av kandidatlandstatus, men åpner for at dette kan skje på toppmøtet i mars 2012, forutsatt fremgang i dialogen. Sentrale medlemsland knytter Serbias fremgang langs medlemskapssporet til påviselig dynamikk og progresjon i dialogen mellom Serbia og Kosovo.  

Kosovo
Det må ses som positivt både at man har aksept for en visumdialog samt at man åpner for arbeidet frem mot en mulig handelsavtale. Konklusjonene viser også at EU nå forplikter seg til å finne en avtale med Kosovo om deltagelse i EU-programmer.

Kroatia
Under Det europeiske råd 9. desember signerte Kroatia sin tiltredelsestraktat med EU. Dette betyr at landet nå vil delta som observatør i tilnærmet alle EU-fora inntil landetantas å bli medlem 1. juli 2013. Før den tid skal Kroatia avholde en folkeavstemning om medlemskap som etterfølges, i fall et ja fra folket, av nasjonale ratifikasjonsprosesser i alle medlemslandene.