Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Moland og French

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om hva som gjøres for å få de to nordmennene Moland og French hjem fra fengselet i Kongo.

Skriftlig spørsmål nr. 1123 (2011-2012). Datert 26.03.2012 

Fra representanten Dagfinn Høybråten, KrF, til statsministeren og overført til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til statsministeren: 

To norske borgere har sittet fengslet i nær tre år i Kongo under svært kummerlige forhold. Hva kan statsministeren gjøre for å få de to nordmennene hjem? 

Begrunnelse: De to nordmennene har vært fengslet i Kongo siden mai 2009 domfelt til døden bl.a. for spionasje til fordel for Norge samt for drap og forsøk på drap i deres virke som spioner for Norge. Domstolen i Kongo har holdt den norske stat ansvarlig som de tos oppdragsgivere og dømt Norge til å betale et betydelig erstatningsbeløp til Kongo.

Det er avdekket vesentlige svakheter ved rettsprosessen i Kongo. De to har sittet fengslet i nær tre år under svært kummerlige forhold. Tatt i betraktning den lange tiden som nå er gått, burde forholdene ligge til rette for å få avsluttet denne saken.

Siden det er idømt dødsstraff og Norge dessuten er holdt ansvarlig, er dette ingen vanlig konsulær sak. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Siden nordmennene ble fengslet i DR Kongo i mai 2009 har Utenriksdepartementet fulgt saken tett. Representanter for utenrikstjenesten har besøkt Moland og French i fengsel regelmessig i snart tre år og gitt praktisk og konsulær assistanse. Nordmennene opplever soningsforholdene som vanskelige. Det har vært nødvendig å ta opp flere forhold underveis, blant annet vedrørende helsetilstand, fysisk sikkerhet og rettssikkerhet. Utenriksdepartementet har hele tiden fulgt opp saken overfor kongolesiske myndigheter. 

Kongolesiske myndigheter har gitt tydelige og gjentatte forsikringer om at dødsstraff ikke vil bli fullbyrdet. Det ble tidlig gjort klart for kongolesiske myndigheter at nordmennene ikke har vært på oppdrag for den norske stat. Det finnes ikke noe folkerettslig grunnlag for å hevde at Norge er part i saken. Etter folkerettens regler om statsimmunitet kan en stat ikke innstevne en annen stat for en nasjonal domstol. Norske myndigheter har avvist at Norge er part i saken, og kongolesiske myndigheter har heller ikke fulgt opp spionasjepunktet eller erstatningskravet i dommen overfor norske myndigheter. 

Norske myndigheter har pekt på den vanskelige humanitære situasjonen de fengslede befinner seg i og arbeider aktivt for å finne en løsning som innebærer at de kan forlate DR Kongo. Dette ble også fremhevet i et brev fra statsminister Stoltenberg til president Kabila, som nylig ble overlevert i Kinshasa. Vi avventer nå en reaksjon eller tilbakemelding fra presidenten. Nordmennene har søkt om både benådning og soningsoverføring, og fra kongolesiske side signaliseres at begge alternativene kan være aktuelle.