Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nord i Sør. Regjeringens nordområdepolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Konferanse i regi av NHO Reiseliv m.fl.: ”Nord i Sør 2008”, Oslo 9. januar 2008

Ligger sør "litt etter" nord i å se mulighetene? Utenriksminister Jonas Gahr Støre stilte spørsmålet i sitt innlegg på NHO Reiselivs konferanse i Oslo onsdag 9. januar.

Momenter som grunnlag for utenriksministerens innlegg
(må sjekkes mot framføringen)

 

 • Takk for invitasjonen! ”Nord i Sør” er en god og relevant tittel. For meg sier den blant annet noe om at nordområdesatsingen vår gjelder ”hele nord” og hele Norge. Den sier noe om at nord setter dagsorden i sør – ja kanskje at sør ”ligger litt etter” for nord i det å se mulighetene? Tittelen sier også noe om den entusiasme som er i nord, ikke minst i kunnskapsmiljøer og i reiselivsnæringen.
 • Selv skal jeg til Murmansk og Kirkenes i morgen og fredag og blant annet være med på markeringen av Barentssamarbeidet 15 år. Det skal være en markering hvor vi ser framover. Jeg er ingen ”reiselivsekspert” [men jeg studerte en del av reiselivsnæringens betydning i min tid i ECON og utarbeidelsen der av ”fremtidsvisjoner”] – men jeg har reist mye i nord! – og jeg skal nå si noe om Regjeringens nordområdepolitikk.
 • Det er i nord, i ”Norges nære utland” – i nærområdene – at mye endrer seg. Utviklingen i verden – innen energi, klima, fiskeressurser, forskning, kunnskap, Russland – gjør også at fokus nå er rettet mot nord. Det gir oss en form for ”drahjelp”.
 • Jeg har i dag også møtt en delegasjon finske riksdagspolitikere – som er her blant annet for å studere sikkerhetspolitiske spørsmål – og jeg har nettopp nå lyttet til Sveriges Gøran Persson – og lest hans bok, om blant annet det å forstå, å tolke vår samtid. Det nordiske naboskap. Som et fotografi jeg har hjemme av den norsk-svenske grensen med skiltet ”Grensen følger bekken”. Sier noe om naboskap.
 • Nordområdene har stått øverst på dagsorden for regjeringen allerede fra første dag, sa utenriksministeren da han gjestet konferansen Nord i sør. Foto: Pierre de Brisis, UD , saReise, reiseliv og turisme handler om store størrelser, på makroplan – og det er viktig med samfunnsanalyse, en dypere forståelse. På verdensbasis – leste jeg et sted – er det en vekst i reiselivsnæringen med 5 % årlig. I 2007 hadde Norge 4,3 millioner utenlandske overnattingsgjester, en økning på 5,4 % fra 2006. Ja, disse og andre tall har dere hørt om i tidligere innlegg i dag.
 • Tittelen på konferansen ser jeg er ”Reiseliv: Bærebjelke eller parentes i nordområdepolitikken” – ja, en ”parentes” er det i alle fall ikke. Reiseliv er en av flere bærebjelker i nord. Potensialet er stort.
 • For regjeringen har Nordområdene fra første dag stått øverst på dagsorden. Dette handler om ståsted, om våre egne ”konseptuelle kart”, mentale kart, og om perspektiver, ja om store perspektiver. For vi må ”tenke stort”. Og ikke tenke ”Nord-Norge og krisepakker”. A propos: Jeg fikk for noen uker siden tilsendt fra ”Nordnorsk Forfatterlag” en antologi i forbindelse med deres jubileum. Boka heter ”Helt øverst bak havet” – en god tittel, ja noe som passer for kartet bak meg – og en artikkel i boka heter ”Det som er stort skal ikke forminskes”. Også det en god tittel. Et godt motto. ”Nord” og ”Nordområdene” er stort.
 • Og Nordområdene er altså Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. For vel ett år siden lanserte regjeringen nordområdestrategien – med over 20 punkter – og med noen hovedstolper: Russland, naturressurser – fornybare og ikke-fornybare – klima og miljø. Nødvendigheten av å se lange linjer. Kunnskap.
 • Det skjer en utvikling og vekst på mange områder i nord de siste årene som ingen hadde tenkt seg. Nordområdene har – i tillegg til de menneskelige ressurser, dere – og store naturressurser; i havet, på havbunnen og på land.
 • De marine ressurser har alltid vært viktige, og representerer både tradisjonelle næringer og nye, og denne betydningen vil bare øke i årene som kommer. Nye muligheter. Marine ressurser ikke lenger bare fisk. I dag: marin bioprospektering kan få stor betydning for norsk næringsliv.
 • Olje og gass omformet bildet. Snøhvit. Det er i nord at ting skjer.
 • Nordområdene et turistmål av gode grunner. Reiselivsnæringen et viktig element i Nordområdestrategien. [Minst fem millioner kroner av økningen i bevilgningen til Innovasjon Norges arbeid med reiseliv skal gå til oppfølging av strategien. Mål: Levedyktige distrikter gjennom flere arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringene].
 • Nærings- og handelsministeren har som kjent lagt fram en nasjonal strategi for reiselivsnæringen, så jeg skal ikke komme må mye inn på det. Skal stimulere til økt lønnsomhet og verdiskapning i næringen. Nordområdene en viktig plass i den.
 • Og reiselivsnæringen i Nord-Norge er stor. Omsetningen passerte i 2007 15 milliarder kroner! Næringen sysselsetter over 15.000 årsverk. Hver 10. person jobber innen reiseliv i Nord-Norge.
 • Utviklingsmulighetene store – ren og frisk natur – faktisk en mangelvare de fleste steder i verden i dag – en viktig ressurs. Levende kystkultur. Mange typer naturbaserte opplevelser. Mange finner veien nordover – nordmenn og utlendinger – men potensialet er enda mye større. Noen flere eksempler, emner og stikkord: Koblingen mat og reiseliv. Og kultur [ – som Helga Pedersen snakket om, 10.000 nye kulturarbeidsplasser, da hun var fylkesordfører i Finnmark]. Idrett/OL/Tromsø. Hurtigruta, vårt flaggskip. Og Regjeringen ønsker målrettet innsats for å utvikle samisk reiseliv, basert på natur og samisk kultur der samene selv legger premissene. Dessuten: Svalbard som reisemål.
 • Så vil jeg legge vekt på: For å lykkes i en styrket satsing trengs:
  • Bedre samordning og samhandling mellom aktørene i nord er helt avgjørende. Tenke på tvers av skillelinjer, ikke sette det ene opp mot det andre, ikke ha en ”kompetitiv” holdning som er feil. Dra sammen. Se for eksempel på norsk laksenæring.
  • Og en enda mer målrettet satsing på profilering.
 • For det er økende krav til helhetlige og gode produkter. Krever samarbeid og nettverk. Utnytte de strategiske fortrinn og de særegenheter som landsdelen har så rikelig av.
 • Politisk samarbeid. Forholdet mellom landene i nord. Regional politisk og næringspolitisk tilnærming. Samarbeidet med Sverige og Finland. EU. Jeg var vert for en stor svensk næringslivsdelegasjon i fjor høst – kollega Bildt m.fl. – til Tromsø og Melkøya. Formålet: Vise fram potensialet. Etter besøket har norske og svenske myndigheter, universitetsmiljøer og næringsliv arbeidet for å konkretisere samarbeidsområder, som innen marin bioprospektering, havmiljø, maritim utvikling, maritim virksomhet og utdanning, entreprenørskaputdanning. 
 • Dette har vakt interesse fra finsk side. Har invitert en finsk delegasjon til Finnmark i april – trolig til Kirkenes og Melkøya. Planleggingen godt i gang. Ett tema er infrastruktur i nordområdene. I dag møtte jeg en gruppe finske parlamentarikere. Sterkere fokus på nord. Vi kan i dag – uten tidligere tiders ”tabuer” – snakke om nordområdene og for eksempel sikkerhetspolitikk med Sverige og Finland. Vi kan gå i dybden på mange politiske spørsmål. De med deres EU-tilknytning, vi med vårt medlemskap i Nato. Aktiv økonomisk utvikling av Nord-Sverige og Nord-Finland. 
 • Og så det viktige forholdet mellom Norge og Russland. Vi snakker nå om 10-15 ulike risikofaktorer i nord – men ikke at det er én ”hovedfiende”. Regjeringen samarbeider med andre land for å bidra til at gjensidig turistutveksling blir enklere. Et mål å styrke det norsk-russiske reiselivssamarbeidet. Mange av passeringene er over grensen i nord. Antallet besøkende begge veier øker (fra 3.000 for 15 år siden til 100.000 i dag!). Denne trenden må fortsette. Vi arbeider for å forenkle grensepassering og visumprosedyrer. Mål: Skal legge fram forslag i løpet av våren. Tettere integrasjon. Fredag skal Barentssamarbeidet 15 år markeres. Vi skal se framover.
 • Tettere regional integrasjon. Om reiselivet: Vi må satse bærekraftig, vi må satse samordnet, og vi må satse langsiktig. Vi må bruke – og samtidig verne – våre fantastiske naturområder. Lykke til videre med denne konferansen – og med en enda mer samlet markedsføring av nord i sør!  

***** 

Under konferansen mottok utenriksminister Støre nordnorsk markedsføringspris 2008. Mer informasjon på NHO Reiselivs nettsider.