Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Tre milliarder til utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den rødgrønne regjeringen mener at norsk bistand til utdanning bør økes til tre milliarder i løpet av stortingsperioden. Hvor ambisiøse vil høyresiden være når de får regjeringsmakt? spør utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Den rødgrønne regjeringen mener at norsk bistand til utdanning bør økes til tre milliarder i løpet av stortingsperioden. Hvor ambisiøse vil høyresiden være når de får regjeringsmakt? 

Fra eget land vet vi at en gratis, god og inkluderende fellesskole har vært med på å skape et kunnskapssamfunn med små forskjeller. Dette er også viktig lærdom for utviklingssamarbeidet. De sosiale forskjellene i skolen i dag er de økonomiske og sosiale forskjellene i samfunnet i morgen. Kvinner med utdanning har mindre sannsynlighet for å dø i barsel og er bedre i stand til å beskytte seg og sine barn fra underernæring, sykdommer, menneskehandel og seksuell utnyttelse. 

Voksnes krig
Verden trenger skoler som inkluderer alle barn, også de barna som i dag aller lettest faller utenfor. En hovedoppgave i utviklingspolitikken bør være å ta særlig ansvar for utdanning i områder der staten svikter: særlig områder preget av krig, konflikt og krise. Voksnes krig skal ikke ødelegge barns rett til utdanning.

Dessuten bør norsk utdanningsbistand støtte opp om strategier der fattige land også selv øker sine utdanningsbudsjetter, med finansiering over skatteseddelen. I perioden 2007-2012 brukte Norge 26 millioner bistandskroner til å styrke skatteadministrasjonen i Zambia. Sammen med landets egen innsats resulterte dette i 1,7 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter fra landets gruveindustri. Zambia bevilget deretter 1,7 milliarder kroner mer til grunnutdanning. Det er ikke nok for et fattig land å få investeringer og handel - man må også sikre at økonomisk vekst kommer hele befolkningen til gode. 

Kvalitet
Til nå har tusenårsmålene sørget for satsing på at flere barn skal begynne på skolen. Nå må også kvaliteten bli bedre. Vi antar at en av tre barn i skolealder i utviklingsland ikke lærer å lese og skrive, selv om mange av barna går på skole.

Mange fattige land har fremdeles svake utdanningssystemer og få og ufaglærte lærerne. Mange ganger oppleves undervisningen teoretisk, samtidig som yrkesfag ikke blir satset på. Om lag 221 millioner barn blir undervist i et fremmedspråk, med hyppigere frafall som resultat. 

Barneekteskap
Utdanning er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe barneekteskap, særlig hvis jentene fortsetter på ungdomsskolen. Flere år på skolen øker dessuten de samfunnsmessige ringvirkningene av utdanning. Bistanden bør derfor bidra til at flere barn fullfører et helt utdanningsløp.

Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke utdanningsbistanden med om lag 1,4 milliarder kroner til tre milliarder kroner. Samtidig bør Norge fremdeles gi en krone av hver 100-lapp vi tjener til internasjonal solidaritet. Nå bør Høyre og Fremskrittspartiet klargjøre sitt ambisjonsnivå.