Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Feil om Norge i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Klassekampen, 1. juni 2013

I et leserinnlegg i Klassekampen 29. mai omtaler Ove Bengt Berg at forståelsen som UD har undertegnet med den syriske Nasjonalkoalisjonen er innblanding i et annet lands anliggende. Det er ikke bare feil. Berg har også misforstått hva Norge faktisk gir av støtte.

I et leserinnlegg i Klassekampen 29. mai omtaler Ove Bengt Berg at forståelsen som UD har undertegnet med den syriske Nasjonalkoalisjonen er innblanding i et annet lands anliggende. Det er ikke bare feil.  Berg har også misforstått hva Norge faktisk gir av støtte.  

Utenriksdepartementet inngikk 22. mai en skriftlig forståelse med den syriske nasjonalkoalisjonen som Norge per i dag, i likhet med en rekke andre land, anser som den rettmessige representanten for det syriske folk. Vi anser at den sittende regjeringen har mistet legitimitet etter kontinuerlig og massiv voldsbruk mot sin egen sivilbefolkning, og støtter derfor samlingen av opposisjonen under paraplyen til Nasjonalkoalisjonen.

Manglende respekt for grunnleggende humanitære prinsipper har brutalisert krigen i Syria på det verste. Det skjer overgrep fra alle sider. Vi har fra begynnelsen gjort det klart at med norsk støtte til koalisjonen forventer vi at de viser humanitært ansvar og  lederskap. Gjennom den forståelsen vi har undertegnet forplikter den syriske Nasjonalkoalisjonen seg til å respektere grunnleggende humanitære prinsipper, samt å lette tilgangen for humanitærhjelp i de områdene som opposisjonen kontrollerer i Syria. Opplæring i elementær humanitær oppførsel –  som beskyttelse av hjelpepersonell, human behandling av fanger, fordømmelse av seksualisert vold og beskyttelse av barn i konflikt -  er i gang. Men uten lederskap vil effekten være begrenset.

Nasjonalkoalisjonen er ikke perfekt, den rives i flere retninger og den har mange utfordringer. Men det nærmeste Syria har en legitim og representativ opposisjon er samlet under Nasjonalkoalisjonen. Derfor støtter Norge og svært mange andre også denne koalisjonen.

En rekke lokale sivile råd inne i Syria er del av koalisjonen. Støtte til opplæring og trening av slike lokale syriske sivilsamfunnsnettverk  er et hovedelement i den forståelsen vi nå har undertegnet. Befolkningen som bor i de delene av Syria hvor statsapparatet har brutt sammen, har ikke lenger tilgang på tjenester som staten tradisjonelt har levert. Det er derfor svært viktig å støtte syrernes forsøk på å etablere sivile styringsmekanismer i konfliktområdene.  Den norske støtten til syriske lokalråd kanaliseres ikke direkte, men gjennom Norsk Folkehjelp. 

Norske midlene skal også bidra til å sikre kvinnenes rettigheter og deltakelse gjennom opprettelsen av et eget kvinnekontor innenfor Nasjonalkoalisjonens organisasjon. Et annet område vi ønsker å støtte er de forberedelser til gjenoppbygging som Nasjonalkoalisjonen i samarbeid med internasjonale aktører er i gang med.

Dilemmaene i Syria er mange, men realiteten er at det syriske regimet for lengst har mistet all legitimitet i store deler av egen befolkning. Det finnes ingen militær løsning på konflikten i Syria – bare en politisk løsning. En samlet og representativ opposisjon er en forutsetning for å få til en slik politisk prosess som kan sikre Syria et legitimt og folkevalgt styre. Derfor støtter Norge Nasjonalkoalisjonen. Men støtten er betinget. Den forståelsen vi har undertegnet med Nasjonalkoalisjonen tydeliggjør norske forventninger og koalisjonens forpliktelser.