Historisk arkiv

Norge og WTO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er den eneste globale organisasjon som regulerer handel mellom stater. Norge har vært med siden etableringen og har hele tiden hatt som hovedmål å styrke det multilaterale handelssystem.

Kort om WTO

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er den eneste globale organisasjon som regulerer handel mellom stater. Norge har vært med siden etableringen og har hele tiden hatt som hovedmål å styrke det multilaterale handelssystem. WTO skiller seg fra andre mellomstatlige organisasjoner ved at den er en "kontraktsorganisasjon". Medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene. Å være medlem gir rettigheter som beskyttelse mot urimelig forskjellsbehandling, men også plikter som f.eks. å redusere tollsatser og etterleve regelverket. Brudd på reglene kan medføre mottiltak fra andre medlemmer gjennom en egen mekanisme for tvisteløsning.

Norge og WTO

Norge har vært medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO) siden organisasjonen ble opprettet i 1995 som etterfølgeren til Generalavtalen for toll og handel (GATT).

Norge har alltid vært en aktiv bidragsyter i WTO. Vår utstrakte handel med andre land har vært en sentral forutsetning for vår velstandsutvikling. Betydelige deler av norsk næringsliv er innrettet mot eksport og det er viktig for Norge å ha anerkjente og forutsigbare kjøreregler for handel over landegrensene. Denne holdning har vært grunnleggende i alle de år Norge har deltatt i WTO og i forgjengeren GATT.

Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for handelspolitikken, herunder norsk deltakelse i WTO. I tillegg er en rekke andre departementer og etater engasjert i WTO-arbeid innen sine fagområder. Utenriksdepartementet har etablert et omfattende nettverk for løpende dialog med en lang rekke interesseorganisasjoner som Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norges Bondelag, Forum for utvikling og miljø, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet m.fl. Norges faste delegasjon i Genève følger det daglige arbeidet i WTOs organer og rapporterer til Utenriksdepartementet.

Norge og Doha-runden

Forhandlingene om en ny WTO-avtale, Doha Development Agenda, har pågått siden 2001. Norge deltar aktivt i forhandlingene for å fremme våre nasjonale interesser på de ulike forhandlingsområdene, samt for å sikre at Doharunden blir en utviklingsrunde.

Utenriksdepartementet er ansvarlig for WTO og de pågående forhandlingene. Det holdes tett kontakt med representanter for det sivile samfunn og næringslivet som del av forhandlingene.