Historisk arkiv

Norsk bistand til Sør-Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har lange historiske forbindelser til Sør-Afrika, og dagens samarbeid har sitt grunnlag i den omfattende støtten Norge ga til kampen mot apartheid. Utviklingssamarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge startet rett etter det første demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994.

Norge har lange historiske forbindelser til Sør-Afrika, og dagens samarbeid har sitt grunnlag i den omfattende støtten Norge ga til kampen mot apartheid.

Utviklingssamarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge startet rett etter det første demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994. Total norsk bistand til Sør-Afrika var i 2006 på 90 millioner kroner.

Det nåværende samarbeidet baserer seg på en intensjonsavtale som ble undertegnet i 2004 og gjelder ut 2009. Da Sør-Afrika i afrikansk målestokk er et velstående land, legges det opp til at bistanden skal reduseres betydelig når den gjeldende intensjonsavtalen utløper. På den annen side er samarbeidet med Sør-Afrika styrket når det gjelder regionale utfordringer, konflikthåndtering i Afrika og andre internasjonale spørsmål, herunder klimaendringene. Norge støtter også Sør-Afrikas bestrebelser på å styrke sin egen kapasitet som giverland.

Intensjonsavtalen slår fast at målsettingene med utviklingssamarbeidet er å:

  • Bidra til en fredelig og demokratisk utvikling.
  • Styrke regional integrasjon i det sørlige Afrika ved bruk av sør-afrikansk kompetanse og kapasitet.
  • Etablere varige samarbeidsrelasjoner mellom norske og sør-afrikanske partnere.

Intensjonsavtalen prioriterer disse områdene:

  • Demokrati, menneskerettigheter, fred og sikkerhet
  • Høyere utdanning og forskning
  • Miljø og naturressurser
  • Energi

Demokrati og menneskerettigheter

Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo administrerer en avtale som skal bidra til at Sør-Afrika oppfyller egen menneskerettighetslovgivning og de internasjonale konvensjoner landet har ratifisert. Samarbeidet kanaliseres i hovedsak gjennom frivillige organisasjoner og institutter som arbeider med temaer som diskriminering i arbeidslivet, kvinners valgdeltakelse, forsoningsprosesser, seksualisert vold mot kvinner og konfliktløsning.

Norge har bidratt til gjennomføring av reformer innen lokal- og provinsforvaltningen i Sør-Afrika.

De bilaterale avtalene med Sør-Afrika har alle som mål å styrke myndighetenes kapasitet til å levere grunnleggende tjenester til befolkningen og derigjennom bidra til en demokratisk utvikling. Samarbeidet skal også styrke det sivile samfunn og institusjoner som arbeider med rettighetsspørsmål.

Høyere utdanning og forskning

Samtlige norske universiteter og de fleste vitenskapelig høyskoler og forskningsinstitusjoner har et  samarbeid med en sør-afrikansk partner. Ca. 400 norske studenter studerer i Sør-Afrika. University of Western Cape har etablert et nordisk senter for samarbeid mellom forskere, studenter og lærere fra Norden og det sørlige Afrika.

Sør-afrikanske myndigheter arbeider med reformer i universitets- og høyskolesektoren. Målet er å fremme rettferdighet i tilgangen til høyere utdanning og å rette opp ulikheter fra apartheidtiden ved at studenter og stab skal gjenspeile de demografiske forhold i dagens Sør-Afrika. Norge støtter reformene gjennom bevilgninger for å styrke lik tilgang og økt gjennomstrømning av tidligere ekskluderte grupper og styrking av administrasjonen på universiteter og tekniske høyskoler.

Norge og Sør-Afrika har etablert et samarbeid om støtte til felles forskningsprosjekter. Målet med avtalen er å bidra til god forskning og etablere langsiktig forskningssamarbeid mellom de to landene. En ny fase av programmet ble innledet i 2006 og i mars 2007 ble det tildelt NOK 41, 3 mill NOK til 25 samarbeidsprosjekter mellom forskere og studenter i Norge og Sør-Afrika. Såvel Norges Forskningsråd som Kunnskapsdepartementet er engasjert i dette samarbeidet i tillegg til en rekke norske forskere og forskningsitusjoner.

Miljø og naturressurser

Et samarbeid mellom det norske og det sørafrikanske miljøverndepartementet har pågått siden slutten av 1990-tallet, med fokus på reduksjon av forurensning, vern av biologisk mangfold og godt styresett på miljøområdet. En ny 5-årig samarbeidsavtale ble undertegnet i desember 2005. Med norsk bistand er det blant annet etablert et luftovervåkningssystem i Durban og lovverket er revidert slik at myndighetene nå kan stille strengere krav til forurensende bedrifter. Norge har også bistått Sør-Afrika med utvikling av lovverk som stiller krav til miljøkonsekvensutredninger av alle større inngrep. I samarbeidet legges det stor vekt på aktiv deltagelse fra sørafrikanske organisasjoner. Flere norske institusjoner er samarbeidspartnere i programmet. Det er også inngått en samarbeidsavtale innen fiskeriforvaltning og -forskning der blant annet Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er aktive samarbeidspartnere. Norge og Sør-Afrika samarbeider godt i internasjonale miljøfora.

Energi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet deltar i arbeidet med lovgivningsreformer og kompetanseutvikling innen energisektoren (elektrisitet, petroleum). Energisamarbeidet med Sør-Afrika er rettet inn mot tre prioriterte områder: langsiktig energiplanlegging, regulering og klimaspørsmål. Et åpnere energimarked, samarbeid om felles standarder, større tilgjengelighet til elektrisitetsnettet for strøm produsert ved hjelp av ulike energibærere, samt styrket kapasitet til langsiktig integrert energiplanlegging, er viktig både for økonomisk utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.

Kultur

National Arts Council (NAC) er myndighetenes eget kulturorgan og har som hovedoppgave å bygge opp under nasjonens selvbilde med kulturelle uttrykk gjennom sitt arbeid både på sentralt nivå og gjennom sine kontorer på provinsnivå. En ny avtale om kultursamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge ble undertegnet i juni 2005 og støtter opp under NACs arbeid og målsetninger innen musikkområdet. Norge støtter et samarbeidsprosjekt mellom NAC og Rikskonsertene hvor målet er å drive musikkopplæring for underpriviligerte grupper, samt drive utveksling mellom norske og sørafrikanske musikkmiljøer. En ny treåarig samarbeidsavtale med NAC vil inngås i 2008.

Norge støtter også Robben Island Museum som blant annet arbeider med å samle og arkivere historisk materiale over anti-apartheidkampen. Les mer her: Robben Island ut til folket.

Regional integrasjon, fred og sikkerhet

Southern African Development Community (SADC) har gått fra å være frontlinjestatenes samling mot apartheid og kolonialisme til en organisasjon for regionalt samarbeid og integrasjon på en rekke områder. 14 land i det sørlige Afrika, herunder Sør-Afrika, er medlemmer i SADC. Norge har påtatt seg rollen som koordinator for de ulike givernes støtte til SADC på energiområdet. Norge har styrket samarbeidet med Sør-Afrika innen konfliktforebygging og -håndtering i øvrige deler av Afrika. Det er i den sammenheng et omfattende samarbeid med det sør-afrikanske Institute for Security Studies (ISS) når det gjelder analyser av konflikter og støtte til fredsbygging. Norge har støttet New Partnership for Africa (NEPAD) sitt sekretariat som ligger i Sør-Afrika.

I tillegg til samarbeidet vedrørende fred og sikkerhet i det sørlige Afrika yter Norge også finansielle bidrag til regionale miljø- og fiskeforvaltningsaktiviteter, og til institusjoner som arbeider med fri presse og frie valg.

Gjennom fiskeri-, miljø- og utdanningsprogrammene støtter Norge opp om etableringen av regionale, institusjonelle partnerskap.

Februar 2008

Lenker:

• Index of Africa
• World factbook: South Africa
• South African government
• All Africa
• South Africa FM
• Norges ambassade
• Sør-Afrikas ambassade i Oslo