Historisk arkiv

Mangroveskog som miljøbistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Framtidsrettet utviklingssamarbeid i et økosystemperspektiv

Over to år etter at tsunamikatastrofen bidrar Norge fremdeles til gjenoppbygging som skal sikre mennesker og deres miljø redusert sårbarhet neste gang en naturkatastrofe inntreffer. Ett av tiltakene skjer i mangroveskog.

”Mangroves for the Future”, eller Mangroveskog for framtiden, er ett eksempel på den økte satsingen på miljø i bistand, og på iverksetting av Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid. Prosjektet inngår i et initiativ som både skal bidra til bærekraftig gjenoppbygging etter tsunamien, og redusert sårbarhet overfor naturkatastrofer.

Etter tsunamien som rammet Sørøst-Asia julen 2004 ble det slått fast at katastrofens omfang var blitt forsterket av at store områder med mangrove¬skog og annen kyst¬vegetasjon var hogd ned og tatt i bruk til ulike formål.  På denne måten var buffer¬effekten disse områdene opprinnelig hadde i forhold til storm og flom blitt sterkt svekket, og kyst¬linjen mer sårbar. I etterkant av katastrofen var det også klart at kystbefolkningens levekår og mulig¬het for økonomisk utvikling var sterkt svekket.  Med initiativet bak ”Mangrover for fremtiden” tar man sikte på å bidra til en bærekraftig gjenoppbyggingsprosess og lang¬siktig forvaltning av kyst¬områdene. I så henseende er hensikten å styrke kystbefolkningens livs¬grunnlag og redusere sårbarheten for naturkatastrofer.

Initiativet tar høyde for at sårbare økosystemer må behandles på en helhetlig måte, og fokuset skal være på bærekraftig bruk av naturressurser.

I tillegg den rollen økosystemene har i å skaffe lokalsamfunn goder i form av såkalte økosystemtjenester, som mangroveskogenes og korallrevenes rolle i å bryte stormbølger som ellers ville ha skylt over land, betyr slike områder mye for høsting av naturressurser og som oppvekstmiljø for fisk og skalldyr. Kystbefolkningens muligheter for økonomisk – og bærekraftig – utvikling står  sentralt i programmet, og deres aktive deltakelse i dette er avgjørende.

Norge har vært aktive i å støtte gjenoppbyggingstiltak etter tsunami-katastrofen.  En internasjonal evaluering har imidlertid påpekt at tverrgående tema som miljø i liten grad har vært ivaretatt i gjenoppbyggingen. Dette initiativet er ett blant flere som skal bidra til å rette opp slike skjevheter.

Aktuelle lenker