Historisk arkiv

Vurdering av 29 multilaterale organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Dette innholdet er utdatert.

Utenriksdepartementet har gjennomgått samarbeidet med de 29 multilaterale organisasjoner og globale fond som mottar mest norsk støtte.

Nær halvparten av det norske utviklingsbudsjettet går gjennom multilaterale organisasjoner. I gjennomføringen av regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk er et godt samarbeid med velfungerende multilaterale institusjoner viktig. Dette er årsaken til at Norge opprettholder sine tilskudd på et høyt nivå.

Vurderingen av organisasjonene er basert på erfaringer fra vårt samarbeid med disse, samt på sentrale styredokumenter og annen dokumentasjon, som evalueringer og felles givervurderinger.

Organisasjonene er blitt vurdert ut i fra følgende kriterier:

  1. Organisasjonens evne til å dokumentere oppnådde resultater.
  2. Relevans i forhold til norske politiske prioriteringer.
  3. Organisasjonenes systemer for planlegging, budsjettering og resultater.
  4. Organisasjonenes systemer for internkontroll og arbeid mot korrupsjon.
  5. Bidrag til nasjonal kapasitets- og institusjonsutvikling og fremme av nasjonalt eierskap.
  6. Norges mulighet for påvirkning av organisasjonen som helhet.
  7. Vilje til å bidra til reform gjennom konkrete tiltak.

Profilarkene består av en faktadel med angivelse av norske finansielle bidrag, beskrivelse av organisasjonenes mandat, prioriteringer og oppnådde resultater i 2012. Den siste delen beskriver norsk politikk overfor organisasjonene.

Følgende 29 organisasjoner har blitt vurdert (profilark):

FN-organisasjoner mv

Globale fond og finansieringsmekanismer

Utviklingsbanker

Andre organisasjoner

Eventuelle spørsmål om profilarkene kan rettes til Seksjon for budsjett og forvaltning (sbf-fn@mfa.no).

* Hva er epub?

Til toppen