Historisk arkiv

Bekjempelse av handel med barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør "Tre Milliarder Grunner" prioriterer innsatsen overfor kritisk sårbare og risikoutsatte grupper av barn og ungdom.

Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør "Tre Milliarder Grunner" prioriterer innsatsen overfor kritisk sårbare og risikoutsatte grupper av barn og ungdom.  Arbeidet med å forebygge handel med barn har to hovedelementer: redusere rekruttering gjennom å styrke barns stilling generelt, samt å gi barn som er ofre beskyttelse og bistand til å komme ut av en livssituasjon med utnyttelse og tvang. 

Gjennom langsiktig fattigdomsbekjempelse, tiltak i konflikt- og postkonfliktsituasjoner, rettighetsarbeid og likestillingsfremmende tiltak i opprinnelsesland bidrar Norge til å gjøre barn mindre sårbare for rekruttering til menneskehandel. Tilrettelegging for at alle barn får skolegang er særlig viktig.  Det gjennomføres informasjonskampanjer om faren for menneskehandel i skoler.

Barn som er ofre, skal gis et tilbud om beskyttelse og rehabiliteringsprogrammer. Barn som er ofre i andre land enn sitt eget, skal få tilbud om en trygg retur til hjemlandet Jfr. Regjeringens handlingsplan mot handel med mennesker (2005-2008).