Historisk arkiv

Våre samarbeidspartnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Integrering av rom er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats. Våre programmer utvikles i nært samarbeid mellom myndighetene i mottakerlandene og norske offentlige institusjoner, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner med kompetanse på området.

Vi har en grundig gjennomgang av alle programmer før de godkjennes for å sørge for at de er i tråd med mottakerlandenes nasjonale romstrategier som EU har pålagt alle medlemslandene å utarbeide.

Europarådet
Europarådet (CoE) setter standarder for menneskerettigheter og fremmer demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa. Det er inngått partnerskap mellom EØS-midlene og Europarådet for å trekke på deres kompetanse og lange erfaring. Rådet er blant annet engasjert i ni av programmene hvor romfolket er en viktig målgruppe. Les mer om Europarådets innsats for romfolket.

EU
Det er tett kontakt og samarbeid med Europakommisjonen og underliggende generaldirektorater. Kommisjonen gjennomgår blant annet alle programmer. EUs kontor for fundamentale rettigheter bidrar med statistikk og analyser som brukes som grunnlag for utformingen av programmene som retter seg mot romfolket.

Open Society Foundation
Organisasjonen gir råd og innspill til programmer og prosjekter hvor romfolket er målgruppe. Det er inngått et særskilt samarbeid med OSFs kontor i Budapest i forbindelse med utformingen og gjennomføringen av NGO-programmene.

Samarbeidsforum
Gjennom EØS-midlene er Norge også representert i Europakommisjonens nettverk for organisasjoner som jobber med tiltak for å styrke integreringen av romfolk i Europa. I nettverket inngår også Europarådet, Verdensbanken, FNs utviklingsfond, Den europeiske utviklingsbanken og Open Society Foundation.