Høringssvar fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Dato: 14.02.2019

Høringssvar «Endringer i vergemålsloven mv.»

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med nedsatt funksjonsevne, deres foreldre og pårørende og arbeide for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår.

HBF minner om barnekonvensjonens art 12 om barns rett til medvirkning og til å uttale seg og om hensynet til barns beste og at dette skal ivaretas i saker som angår barn.

Barns rett til medvirkning må ivaretas i en ny vergemålslov. Barn må ha rett til beslutningsstøtte.

For HBF er det vesentlig at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) legges til grunn for lovendringer som dreier seg om rettsikkerheten og selvbestemmelsen til personer med utviklingshemming.

Det er et betydelig behov for å styrke selvbestemmelsen og rettsikkerheten til personer med utviklingshemming.

Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til frihet og selvbestemmelse, herunder å beholde og utøve rettslig handleevne, på lik linje med alle andre.

Forslagene i høringsnotatet inneholder positive elementer og representerer et fremskritt målt mot nåværende lovgivning. Samtidig vil HBF understreke at vi primært ønsker et nytt system for beslutningsstøtte, slik det fremgår av CRPD (art. 12, pkt 3 (statene har plikt til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne nødvendig støtte til å kunne utøve sin rettslige handleevne)) og som foreslått i NOU 2016:17 På lik linje (punkt 19.2.3).

En lov om beslutningsstøtte vil kunne bidra til at funksjonen som beslutningsrådgiver utvikles slik at beslutningsrådgiveren beskytter og styrker personens selvbestemmelse og selvstendighet på alle livets områder.

HBF ønsker at det innføres en grense for hvor mange personer en verge kan være verge for. Samtidig må opplæring, veiledning og tilsyn med verger styrkes. Det er viktig å sikre tilgang til kompetente verger med god forståelse for menneskerettighetsperspektivet.

Diagnosespesifikasjonen i dagens lovtekst må fjernes. Diagnosespesifikasjon er diskriminerende og vil være i strid med CRPD.

Beslutninger og avgjørelser må utledes på grunnlag av personens generelle interesser, identitet og personlighet. Vergen må ha god kunnskap om, kunne forstå og kjenne personens egne preferanser, vilje, ønsker, interesser og valg.

I § 31 bør formuleringen «ivareta interessene» endres til «beskytte selvbestemmelsesretten».

HBF er enig i at klageadgangen bør utvides. Det må være enkelt å klage og lett å forstå hvordan man klager.

HBF viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Norges Handikapforbund (NHF) og slutter seg til denne.