Høringssvar fra Finansdepartementet

Dato: 10.01.2019

Høring - endringer i vergemålsloven mv.

Vi viser til brev 14. november 2018 vedlagt høringsnotat vedrørende endringer i vergemålsloven mv.

Finansdepartementet har ingen merknader til høringsnotatet.

Med hilsen

Ellen Gjemdal e.f.

lovrådgiver

Sara Hjelle Øiestad

rådgiver