Høringssvar fra Uloba Independent Living Norge

Dato: 12.02.2019

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktperson: Hege Tegler

Telefon: 41513266 Dato: 11.02.2019

Vår ref.: 18/5852 EP IMHV/bj

Høringssvar - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.)

Uloba - Independent Living Norge mener at Norge må utrede og forsøke beslutningsstøttesystemer. Dette er Norge forpliktet til gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Uloba mener at endringene som er foreslått i departementets høringsnotat ikke vil gi selvbestemmelse for mennesker som i dag blir satt under vergemål. Derfor velger vi å ikke kommentere lovendringene i høringsforslaget, men ber om at Norge tar inn over seg at lovverket slik det er i dag bryter med FN-konvensjonen.

Et viktig formål med CRPD er å bevege seg bort fra et tradisjonelt vergemålsystem, der verger tar avgjørelse ut i fra hva vergene mener er det beste, over til et system der individet blir tatt på alvor.

Granskningen av Tolga-saken bekrefter at en sitter fast i en paternalistisk tankegang. Behovet for «beskyttelse» som den aktuelle saken viste medfører urettmessige inngrep i selvbestemmelsesretten. Likhet for loven handler om adskillig mer enn medvirkning.

Norge bryter menneskerettighetene

Da Stortinget ratifiserte CRPD forpliktet de seg samtidig til at «funksjonshemmede har rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende». CRPD slår også fast at statene skal «treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til den støtte de kan trenge for å kunne bruke sin rettslige handleevne». (Artikkel 12 CRPD)

Et samlet sivilsamfunn påpeker følgende i sin alternative rapport til FN- komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne: «Vergemålsloven bryter med artikkel 12. Vergemål har ikke gått fra å være «substituted decision-making» til «supported decision-making» (beslutnings-støtte-system). Det er ikke grunnlag i lov eller forarbeider for at dette skal inntre innenfor lovens nåværende ramme. Opplæring i beslutnings-støtte-systemer og CRPD er ikke igangsatt.»

Vi viser også til at NOU 2016:17 «På lik linje» støtter forslaget om å gi utviklingshemmede rett til beslutningsstøtte. Regjeringen har i Granavolden-erklæringen forpliktet seg til å igangsette arbeidet med en stortingsmelding som skal vurdere Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) sine anbefalinger for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter.

Vergemål som sanksjon

Uloba finner det alarmerende at vi hvert år de siste årene har mottatt en rekke henvendelser fra funksjonshemmede og pårørende om kommuner som sender urettmessige bekymringsmeldinger til fylkesmennene i forbindelse med vergemål. Kommunene sender disse bekymringsmeldingene når funksjonshemmede eller pårørende sender søknader om individuelle tjenester, som skal sikre borgeren mulighet til å bo og leve et selvstendig og mest mulig likestilt liv.

Uloba er kjent med at også Norsk forbund for utviklingshemmede har mottatt et langt høyere antall henvendelser om kommuner som sender urettmessige bekymringsmeldinger til fylkesmennene i forbindelse med vergemål de siste tre årene, enn det de har mottatt tidligere.

Vi erfarer at en rekke kommuner bruker helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 til å urettmessig presse gjennom vedtak om tjenester knyttet til bosted, der tvang og makt kan bli benyttet.

Uloba-medlemmer og deres pårørende forklarer at kommunene nekter, helt eller delvis, å la dem forsøke individuelle tjenester.

I stedet begjærer kommunene at borgeren får en offentlig oppnevnt verge. Stikk i strid med hva borgerne og deres pårørende ønsker, aksepterer de offentlige oppnevnte vergene tilbudet fra kommunen om plass på institusjon eller i institusjonslignende boliger.

Selvbestemmelse med beslutningsstøtte

Uloba har lagt ved informasjon om vårt prosjekt med å utvikle en norsk modell for beslutningsstøtte, i form av personlige mikrostyrer.

Målgruppen er mennesker som har vansker med å få formidlet hva de selv ønsker med sitt eget liv – eller som trenger bistand for å forholde seg til informasjon om seg selv.

Formålet er at flere skal få realisert retten til å bestemme i sitt eget liv. I Norge kan en slik ordning potensielt erstatte vergemålsordningen for mange funksjonshemmede.

Så langt Uloba kjenner til er det ingen offentlige instanser som har planer om å utvikle løsninger for beslutningsstøtte, derfor tar Uloba et slikt initiativ.

Vennlig hilsen

Uloba - Independent Living Norge SA

Vibeke M. Melstøm

Generalsekretær Uloba Independent Living Norge - SA

Vedlegg