Høringssvar fra Bent-Cato Hustad

Dato: 13.02.2019

Dette er et høringssvar fra en pårørene, og bygger på personlig erfaring med vergemålssak. Gjennom å spille inn mine erfaringer som pårørende, håper jeg at kritiske svakheter med dagens praksis kan rettes opp.

Jeg meldte inn sak om behov for vergemål for min far, etter at han hadde et kraftig hjerneslag omtrent samtidig som min mor døde (min fars ektefelle). Jeg meldte behov for vergemål, og ba spesifikt i meldignen om vergemål at andre arvinger ikke burde være verge. Det var da kjent at eiendom fra uskiftet bo var overdratt uten informasjon til øvrige arvinger. Til tross for dette oppnevnte Fylket en arving. Dette uten at jeg hadde medvirkning oppnevning av verge når jeg meldte om vergebehovet.

Erfaringene er at klageadgangen så og si umuliggjort, og alle beslutninger. Jeg mener systemet kan forbedres ved at melder av vergebehovet blir involvert bedre i beslutningsprosessen. Altså, mer medvirkning til pårørende i valg av verge. Som pårørende er man overkjørt av Fylkets beslutning.

Mine erfaringer tilsier at det er grunn til å gjøre noe med kravene til vergeoppnevnelser. Jeg foreslår på bakgrunn av mine pårørendeerfaringer at arvinger ikke gis adgang til å være verge dersom de ikke er enearvinger. Vergeoppnevnelser bør også ta hensyn til pårørende ønsker vedrørende vergeoppnevnelser

Ved forespørsel til Fylket om å få vergeregnskapet blir dette unndratt med begrunnelse av taushetsplikt/personvernshensyn. Han levde i disse årene på et sykehjem med helsetilstand hvor det er null sannsynlighet for at det framkommer informasjon for min far av vergeregngskapet. Det burde være klart at nærmeste pårørende skal kunne få innsyn i vergeregnskapet, og spesielt når den vergen også er arving slik at det er åpenhet om forbruket.

Det mener deg også bør gjøres noe med hvordan pårørende tas med og hvordan vedtak fattes uten at melder av verbebehovet har medvirkning i prosessen.

Måten vergemål håndteres på, er etter pårørende-erfaringer svært kritikkverdige og krever endringer for pårørende til den vergetrengende.