Høringssvar fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU

Dato: 14.02.2019

Høring – Endringer i vergemålsloven mv.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) viser til departementets brev av 14. november 2018 med høringsnotat om endringer i vergemålsloven mv.

NAKU sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene og er fullfinansiert via årlige tildelingsbrev fra Helsedirektoratet.

NAKU støtter styrkingen av rettsikkerhet og selvbestemmelse i høringsnotatet. Vi har følgende kommentarer og innspill til høringen.

Vi vil kommentere følgende setning; «at samtale kan unnlates bare hvis det må vurderes som «umulig eller formålsløst» å gjennomføre en samtale». Vi støtter at vedtaket skal treffes på grunnlag av en samtale for å få frem personens vilje. Vi vil understreke betydningen av å operasjonalisere begrepene umulig og formålsløst for å avgrense den skjønnsmessige vurdering og oppnå mer likhet i vurderingene. Diagnosen psykisk utviklingshemming kategoriseres fra lett til dyp og det er individuelle forskjeller innenfor disse kategoriene. Grensene for når det er umulig og formålsløst å gjennomføre en samtale må ikke settes på en kategori.

Vi vil også understreke at slike samtaler kan være komplekse for personer med utviklingshemming, og at de kan ha behov for hjelp til å foreta beslutninger. I en slik samtale vil det være nødvendig med nok tid, trygghet og tillit for å få frem personens vilje. Beslutningsstøtte er et middel for å støtte opp om enkeltpersoner rettslig handleevne, bidra til å fremme selvbestemmelse og hindre umyndiggjøring. Beslutningsstøtte som et system bør operasjonaliseres i Norge.

Med hilsen

Karl Elling Ellingsen Linda Barøy
Daglig leder / professor Rådgiver