Plan- og bygningsloven

§ 21-2 og SAK § 5-4 - Departementets tolking om kommunens adgang til å kreve matrikkelopplysninger og tilbakeholdelse av ferdigattest i byggesaksbehandlingen ved dissens om matrikkelopplysninger

Vi viser til henvendelse av 16.05.2018. I henvendelsen bes det om en avklaring om kommunen kan holde tilbake ferdigattest grunnet dissens om arealutregning til matrikkelen. Det vises til at det ikke foreligger noen uenighet om arealer for beregning av utnyttelsesgrad i byggesaken, men hvor uenigheten står om dissens om arealer mellom kommunen og tiltakshaver om arealutregning til matrikkelen. Det har vært korrespondanse i saken tidligere mellom kommune, tiltakshavers advokat og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Departementet bemerker

Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-2 første ledd om søknad om tillatelse: "(…) Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket (…).

I byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 er det nærmere angitt hvilke opplysninger kommunen kan kreve i søknadsbehandlingen, jf. bokstav a til q. Det vises også til Prop. 99 L, side 25 hvor det er uttalt at SAK10 § 5-4 er uttømmende og at dersom kommunen skal ha øvrige opplysninger så må dette skje i form av tilsyn. Det bemerkes for øvrig at opplysninger som kan kreves ved tilsyn er begrenset til det som er nødvendig for å vise at plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. SAK10 § 6-6 fastslår imidlertid at:

"Kommunen skal foreta nødvendig rapportering til andre myndigheter der dette fremgår av annet regelverk, jf. forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)."

Kommunen skal i følge matrikkelforskriften rapportere inn en rekke opplysninger om byggetiltaket til matrikkelmyndigheten. Bestemmelsen i SAK10 § 6-6 er for øvrig en videreføring av den tidligere saksbehandlingsforskriften (SAK), som påla kommunen rapportering av de opplysninger som fremkom i dagjeldende delingslov av 23.06.1979, som er opphevet og erstattet av matrikkeloven.

Departementet ønsker å presisere at opplysninger som skal videreformidles iht. annet regelverk ikke har betydning for tillatelsen. Det vises i den forbindelse til departementets brev av 16.11.2017, sak 17/4154 som fastslår at manglende opplysninger iht. matrikkellovas regler ikke vil være grunnlag for å stoppe eller utsette søknadsbehandlingen i byggesaken. Matrikkelopplysninger er etter dette ikke nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, eller for å kunne gi ferdigattest, og kommunen kan altså ikke nekte eller holde tilbake tillatelse i byggesaken, herunder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest med den begrunnelse at slike opplysninger mangler.

Det gjøres oppmerksom på at kommunens manglende behandling av søknad om ferdigattest kan anses som en avvisning, og dermed et enkeltvedtak som kan påklages.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

Lillehammer kommune