Plan- og bygningsloven

§ 27-1 - Departementet svarer på spørsmål om drikke- og slokkevann - plan- og bygningsloven § 27-1

Vi viser til e-post av 6. mai 2020 om drikke- og slokkevann i plan- og bygningsloven § 27-1. Du skal bygge et hus på en gammel landbrukseiendom og spør om det er riktig tolket at du må bore etter vann før kommunen kan behandle søknaden din. Du spør også om hvordan du skal finne referanser om akseptabel løsning for slokkevann i et tilfelle som ditt.

Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at departementet kan bistå med generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og fylkesmennene. Vi uttaler oss ikke om konkrete byggesaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Departementets svar

I et typetilfelle der drikkevann skal sikres ved en privat brønn, må det kunne dokumenteres at slik vannkilde lar seg etablere før kommunen kan behandle søknad om tillatelse. Det er opp til kommunen som bygningsmyndighet å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Det er også opp til kommunen å vurdere om det er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for en planlagt slokkevannsløsning. De ytre rammebetingelsene, herunder om tilgangen til slokkevann er tilstrekkelig, kan ved behov avklares med kommunen som brannmyndighet. For øvrig viser departementet til vedlagte tidligere uttalelser.

Departementets redegjørelse og begrunnelse

Pbl. § 27-1 lyder:

"Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende."

Sikring av drikkevann

Ordlyden "forsvarlig", "betryggende" og "tilstrekkelig" tilsier at adgangen til drikkevann må dokumenteres før kommunen kan behandle en søknad om tillatelse. Departementet har i uttalelsen du viser til presisert at det skal være en sikkerhet for at akseptable løsninger for vannforsyning foreligger før tiltak tillates, og at det påhviler bygningsmyndighetene å forsikre seg om dette.[1]

Departementet har tidligere uttalt at dersom vannforsyningen skal basere seg på privat vannkilde på egen eiendom, for eksempel en brønn, må det på vedtakstidspunktet være avklart at slik vannkilde lar seg etablere.[2] Etter departementets syn må det som utgangspunkt gjøres tilstrekkelige undersøkelser på eiendommen slik at det blir avklart at vannforsyningen til eiendommen lar seg etablere. Departementet har tidligere lagt til grunn at det ikke kan være krav om slike undersøkelser dersom det er mulig å sannsynliggjøre at kravet er oppfylt på annen måte.

Det er imidlertid opp til kommunen som bygningsmyndighet å foreta den nærmere vurderingen av om oppfyllelsen av kravet er tilstrekkelig dokumentert.

Sikring av slokkevann

Kravet om adgang til "tilstrekkelig" slokkevann er utformet på en funksjonsbasert måte, og åpner opp for at kommunen eller brann- og redningsvesenet skal ha et handlingsrom for selv å vurdere hvordan slokkevannforsyningen kan løses.[3] Det vil være ulike behov fra kommune til kommune. Som påpekt i uttalelsen du viser til, er det imidlertid tiltakshaver og/eller prosjekterende som er ansvarlig for at det foreligger tilstrekkelig slokkevann for bygningens behov.

Nærmere veiledning om kravet til forsvarlig slokkevann finnes i byggteknisk forskrift § 11-17:

"(1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.
(2) Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.
(3) Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal være tydelig merket."

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at kravet «ikke forhindrer vanlig spredt bebyggelse der man baserer seg på borevann eller tankbil».[4] Av forskrift om brannforebygging § 21 følger det at det er tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer en passende tankbil i områder der spredningsfaren anses som liten. Departementet har i forarbeidene lagt til grunn at forskrift om brannforebygging § 21 og byggteknisk forskrift er samordnet. Dersom kravene til vannforsyning i brannforskriften er tilfredsstilt, er også krav til vannforsyning i plan- og bygningsloven ivaretatt.

Utover dette må tiltakshaver eller prosjekterende sørge for å avklare rammebetingelsene for tiltaket, herunder om tilgangen til slokkevann er tilstrekkelig det konkrete tilfellet. Som påpekt i vår tidligere uttalelse, kan en slik avklaring av rammebetingelsene gjøres i samråd med kommunen som brannmyndighet.[5] Kommunen som bygningsmyndighet skal deretter påse at det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon for å behandle søknaden om tillatelse.

Vi viser for øvrig til vedlagte uttalelse om krav til slokkevann fra Justis- og beredskapsdepartementet (vårt saksnummer 19/4860-3, vedlagt).

Vi håper du har fått tilfredsstillende svar på henvendelsen din. Dersom du har flere spørsmål anbefaler vi at du kontakter kommunen som bygningsmyndighet eller brannmyndighet.

 

 

[1] Se departementets tolkningsuttalelse i sak 18/2389-2.

[2] Se departementets tolkningsuttalelse i sak 16/1447-2 (vedlagt).

[3] Se Justis- og beredskapsdepartementets tolkningsuttalelse i sak 19/4795 (vedlagt).

[4] Ot.prp. 45 (2007-2008) s. 190.

[5] Se departementets tolkningsuttalelse i sak 18/2389-2.