Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring av NOU 2007: 6 (Formål for framtida). Høringsfrist er 1. november 2007.

Utvalget for gjennomgang av formålet med opplæringen og formål for barnehagen ble oppnevnt i Kongelig resolusjon 2. juni 2006, og det presenterte sin utredning, NOU 2007:6 Formål for framtida, 8. juni 2007. I utredningen fremmes det forslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål.

Kunnskapsdepartementet ber om synspunkter på og vurderinger av helheten og de ulike ledd i utvalgets forslag til nye formål. Departementet ber også om synspunkter på sentrale perspektiver i utvalgets forslag til formål slik de er beskrevet i utredningen. Utredningen er vedlagt i ett eksemplar. For øvrig finnes utredningen på regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-6.html?id=471461.

Departementet gjennomfører en bred høringsprosess som gir flest mulig anledning til å avgi uttalelse om formålene for barnehagen og opplæringen. I tillegg til den formelle høringen vil departementet i september arrangere fem regionale høringskonferanser der utvalgets utredning vil bli lagt frem og debattert. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til disse konferansene. Det vil også bli lagt opp til å engasjere foreldre, elever og lærekandidater særskilt.

Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av utvalgets utredning og høringen vurdere å fremme lovforslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen.

I gjeldende formål for barnehagene gis det adgang for private barnehager til å reservere seg fra det kristne verdigrunnlaget i andre ledd. I tillegg gis det i gjeldende formål adgang for private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål i vedtektene. Dette er ikke videreført i forslag til nytt formål, men utvalget tilrår at fritaksbestemmelsene flyttes til et annet sted i barnehageloven. Videre viser utvalget til i kap. 2.10 til at forslaget om nytt formål har konsekvenser for §§ 2 og 3 i dagens barnehagelov. Departementet utreder nå disse spørsmålene nærmere og vil komme tilbake med et eget høringsnotat om saken til høsten.

Gjeldende formål for opplæringen har i femte ledd bestemmelse om tilpasset opplæring. Dette er ikke videreført i utvalgets forslag. I kapittel 2.8.2 viser utvalget til St.meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen, hvor det foreslås at det bør vurderes om tilpasset opplæring skal omtales særskilt i opplæringsloven. Departementet vil komme tilbake til dette med eget høringsnotat til høsten.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen 1. november 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

 

 

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Til toppen