Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Adressater iht. vedlagte adresseliste

 

 

 

Vår ref
200700670-/AAO

 

Dato
10.09.2007

 

 

Høring – Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Forslagene er en oppfølging av St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering og Stortingets behandling av meldingen i Innst. S. nr. 148 (2006-2007).

Det fremmes forslag om nye virkemidler for å få flere i jobb. Et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd er allerede igangsatt. Det foreslås videre opprettet et nytt avklaringstiltak for brukere som ikke har tilbud om dette i dag og som har behov for mer omfattende avklaring av arbeidsevne enn den avklaringen som Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Det foreslås også opprettet et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak som skal være et tillegg til og en utvidelse av den oppfølgingsinnsatsen som allerede foregår i etaten og innenfor Arbeid med bistand.

I regelverket for arbeidsmarkedsopplæring blir det foreslått å utvide varigheten av opplæringsperioden med inntil seks måneder for arbeidssøkere med svak kompetanse og behov for praksisrettet opplæring. For tiltaket ”Varig tilrettelagt arbeid” foreslås det en omlegging av dagens finansieringsordning ved at arbeidstakers bostedskommune i forskriften pålegges en egenandel som minst skal utgjøre 25 prosent av den statlige tilskuddsatsen.

Vi ber om merknader til forslagene i høringsnotatet seinest innen 20. oktober 2007. Svar kan også sendes som e-post til [email protected]

Med hilsen
Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Odd Wålengen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg
Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
Liste over høringsinstanser