Høringsbrev

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Departementet ber om eventuelle kommentarer til vedlagte høringsnotat og de foreslåtte endringene innen 15. mars 2008. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til departementet ved torkel.sandegren@aid.dep.no i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett.


Med hilsen

Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ragnhild Nordaas
avdelingsdirektør


Vedlegg: Høringsnotat