Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/03114 HRA ErH

11 .07.2003

Høring - Utkast til forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

Helsedepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter om:

  • endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og
  • forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) trådte i kraft for den offentlige helsetjenesten 1. januar 2003, men ble utsatt for privat helsetjeneste, jf. Ot.prp. nr. 22 (2002-2003). I Ot.prp. nr. 74 (2002-2003) om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) foreslo departementet endringer som la opp til at loven kunne tre i kraft i sin helhet. Stortinget har ved behandling av Innstilling O. nr. 110 (2002-2003) vedtatt lovforslaget (Besl. O. nr. 118 (2002-2003) vedtatt i Lagtinget 17. juni 2003).

Odelstingsproposisjonen er publisert på Helsedepartementets internettside på ODIN, på følgende adresse: http://www.dep.no./hd/norsk/publ/otprp/042001-050018/index-dok000-b-n-a.html.

Helsedepartementet ber høringsinstansene merke seg at utkast til forskrifter bygger på pasientskadeloven slik den nå er vedtatt, men ikke trådt i kraft.

Dersom høringsinstansene ønsker å avgi høringsuttalelse til begge høringsnotatene, ber vi om at det i størst mulig grad gis separate uttalelser, slik at det tydelig fremgår hvilket høringsnotat de ulike kommentarer knytter seg til.

Det tas sikte på at loven skal tre i kraft i sin helhet 1. januar 2004 og at forskriftene som her foreslås trer i kraft samtidig.

Høringsuttalelse sendes til:
Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

Dersom det i tillegg er ønskelig å sende høringsuttalelsen elektronisk, kan denne sendes til:
erik.helstad@hd.dep.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 25. august 2003.

Med hilsen

Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef

Erik Helstad
rådgiver

Til toppen