Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/03913 EIA/oys

14.11.03

Høring av forskriftsendring

Helsedepartementet sender med dette ut høringsnotat om forslag til endringer i

  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, kapittel 2 bokstav B.
  • Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, kapittel 6 bokstav S.

Helsedepartementet ber om merknader til høringsnotatet senest innen 27.12.2003.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef

Frode Myrvold
fung. direktør

Til toppen