Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven til uttalelse.

Enkelte av forslagene har sammenheng med forslag til endringer som ble fremsatt av Befringutvalget i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge og er også omtalt i St.meld.nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet. Det foreslås imidlertid også andre endringsforslag.

Forslag til endringer i sosialtjenesteloven (sosialtjenesteloven kap. 9 administreres av Barne- og familiedepartementet) gjelder sosialtjenesteloven § 9-2 om fylkesnemndas sammensetning. Forslag til endring i smittevernloven gjelder smittevernloven § 7-6 som omhandler smittevernnemndas sammensetning.

Endringsforslagene i barnevernloven gjelder:

  • Innføring av internkontrollplikt for kommunens oppgaver etter barnevernloven, jf. høringsnotatets pkt. 1.
  • Lovfesting av plikt for kommunen til å vurdere egnet bolig for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere ved bosetting i kommunen, jf. pkt. 2.
  • Presisering av barneverntjenestens ansvar for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, jf. pkt. 3.
  • Utvidelse av eksemplifiseringen av hjelpetiltak i barnevernloven § 4-4, jf. pkt. 4.
  • Endring av begrepet ”mødrehjem” i barnevernloven § 4-4 femte ledd til ”tiltak for foreldre og barn”, jf. pkt. 5.
  • Endring av barnevernloven § 4-20 og adopsjonsloven § 1 i saker som gjelder adopsjon mot foreldrenes vilje, jf. pkt. 6.
  • Overføring av ansvaret for fastsettelse av oppfostringsbidrag fra fylkesnemnda til bidragsfogden, jf. pkt. 7.
  • Spørsmål om endring av barnevernloven § 6-4 om opplysningsplikt, jf. pkt. 8.
  • Utvidelse av omfanget av krav om politiattest etter barnevernloven § 6-10 til å omfatte straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f om kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge, jf. pkt. 9.
  • Endring av barnevernloven § 9-5 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen, jf. pkt. 10.

Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at Barne- og familiedepartementet, i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, utreder spørsmålet om å endre barnevernloven § 2-1 for å åpne for interkommunalt samarbeid når det gjelder myndighetsutøvelse og for å gi kommunene enda større frihet til å organisere barneverntjenesten. Forslaget til endringer i barnevernloven skal etter planen fremlegges parallelt med Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat vinteren 2005.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 20. desember 2004. På grunn av sakens videre fremdrift, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.)

 

Kari Ofstad

Til toppen