Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200202840

28.06.04

Høring av forslag til lov om kvotehandel med klimagasser

Miljøverndepartementet sender vedlagte forslag til lov om kvotehandel med klimagasser på alminnelig høring.

Som en oppfølging av St.meld. nr. 15 (2001 – 2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk, forbereder Miljøverndepartementet et kvotesystem for klimagasser som skal starte opp 1. januar 2005. Formålet med kvotesystemet er å begrense utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Departementet har utarbeidet et utkast til lov om kvotehandel med klimagasser.

I henhold til lovutkastet vil kvotesystemet fra starten av omfatte CO 2-utslipp fra følgende virksomhet: energiproduksjon som ikke omfattes av CO 2-avgift med unntak av bruk av naturgass til produksjon av elektrisk kraft hvor produksjonen for det vesentligste drives for levering til andre enn egen eller tilknyttet virksomhet, oljeraffinering, jern- og stålproduksjon og produksjon av sement, kalk, glass, glassfiber og keramiske produkter.

Høringsbrevet sendes bedrifter som antas å bli direkte eller indirekte berørt av kvotesystemet samt institusjoner som i utgangspunktet antas å kunne ha interesse av å avgi en høringsuttalelse. Et kvotesystem vil imidlertid berøre svært mange interesser, og det har neppe vært mulig å overskue alle interessenter i forbindelse med denne utsendelsen. Vi er derfor takknemlige for innspill også fra institusjoner og personer som ikke står på den vedlagte listen. Vi ber om at departementene videreformidler henvendelsen til relevante underliggende organer og relevante organer tilknyttet departementets fagområde dersom disse ikke allerede står på den vedlagte adresselisten.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på de spørsmål denne saken reiser.

Frist for uttalelse er 13. august 2004.

Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig blir sendt departementet elektronisk på adressen: postmottak@md.dep.no Uttalelsene vil bli lagt ut på departementets Internettside.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen, telefon 22 24 60 33, e-post: Anne.Beate.Tangen@md.dep.no

Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, telefon 22 24 59 91, e-post: Hanne.Inger.Bjurstrom@md.dep.no

Førstekonsulent Benedikte Lilleås, telefon 22 24 58 71, e-post:

Benedikte.Lilleas@md.dep.no

Høringsdokumentene er lagt ut på Miljøverndepartementets Internettside: www.dep.no/md/norsk/aktuelt/hoeringssaker

Vedlegg 4

Med hilsen

Anne Beate Tangen (e.f.)
avdelingsdirektør

Hanne Inger Bjurstrøm
seniorrådgiver

Til toppen