Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200400105

Dato
02.04.04

Overholdelse av aldersgrensen 18 år ved salg av tobakksvarer - høring

Helsedepartementet sender med dette på alminnelig høring ulike alternativer for å overholde aldersgrensen 18 år ved salg av tobakksvarer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 5.

Regjeringens mål er at andelen unge som røyker skal halveres i løpet av fem år. Regjeringens langsiktige visjon er en røykfri ungdomsgenerasjon, jf St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Sosial- og helsedirektoratet fikk i 2002 i oppdrag å komme med forslag til hvordan denne målsetningen kunne nås. I den forbindelse utarbeidet Karl Erik Lund og Jostein Rise(Statens institutt for rusmiddelforskning) rapporten En gjennomgang av forskningslitteraturen om tiltak for å redusere røyking blant ungdom, august 2002. Rapporten redegjør for tiltak som har størst effekt i arbeidet med å endre røykingen blant ungdom. Blant tiltakene er en strengere håndheving av aldersgrensen for kjøp av tobakk ved å innføre en bevillingsordning for å kunne selge tobakksvarer.

I Innst. S. nr. 230 (2002-2003) fra Stortingets sosialkomité til St. meld. nr. 16 (2002-2003) var flertallet positivt til at en bevillingsordning for salg av tobakk ble vurdert. Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag å utrede forslag til en bevillingsordning for å effektivisere overholdelse av aldersgrensen 18 år ved salg av tobakk. Denne utredningen følger vedlagt og er et av de alternativene som nå sendes på høring i vedlagte høringsnotat. På denne måten høres direktoratets utredning samtidig med departementets høringsnotat.

Hensikten med denne høringen er å presentere ulike alternative tiltak for å effektivisere overholdelsen av aldersgrensen ved salg av tobakk, og å innhente synspunkter fra høringsinstansene på hvordan den lovfestede aldersgrensebestemmelsen på 18 år kan håndheves, samtidig som økonomiske og administrative konsekvenser ved de skisserte alternativene vektlegges. I de alternativene som presenteres, er myndigheten til å føre tilsyn med at bestemmelsen overholdes og ilegge sanksjoner ved brudd på bestemmelsen, omtalt.

Følgende alternativer presenteres:

 • Alternativer hvor myndighet er lagt til kommunene
  1. Bevillingsordning
  2. Registreringsordning
  3. Sanksjonshjemmel for kommunene
 • Alternativ hvor myndighet er lagt til statlig organ
  1. Tillatelser etter matlovgivningen
 • Opplysningskampanjer, tiltak overfor bransjen osv.

Første og andre kulepunkt innebærer lovendringer i tobakksskadeloven ved at det innføres tilsyn og administrativ sanksjonsmulighet for brudd på aldersgrensebestemmelsen i tillegg til dagens straffebestemmelse.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på de presenterte alternativene, samt på eventuelle andre mulige tiltak for å effektivisere overholdelsen av aldersgrensebestemmelsen ved salg av tobakksvarer i tobakksskadeloven.

Høringsfrist er 1. august 2004. Høringsuttalelser sendes til Helsedepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Med hilsen

Lisbeth Hårstad e.f.
avdelingsdirektør

Nina Fladsrud
førstekonsulent

Til toppen