Høringsbrev

Høring – utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

Vedlagt følger et høringsnotat med utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser. Vi ber om å få uttalelse om saken senest innen 15. mars 2005.

De spørsmål departementet særlig ønsker vurdert, er:

  1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen formalisert representasjonsordning?
  2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?
  3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser?

Vi ber om at kommunene og fylkeskommunene også svarer på følgende spørsmål:

  1. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser?
  2. Er det sannsynlig at kommunen, dersom det blir gitt adgang til det, vil opprette felles råd eller annen representasjonsordning for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser?
  3. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og indirekte kostnader i forhold til det kommunen/fylkeskommunen nå bruker til å gjøre seg kjent med hvilket syn personer med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av politikken på områder som berører dem spesielt? Eventuelt hvor store mindreutgifter eller merutgifter?

For å forenkle behandlingen, ber vi om at vedlagte skjema blir fylt ut og returnert sammen med eventuelle andre merknader til saken.

I utkastet er det forutsatt at i kommuner der viktige oppgaver for personer med nedsatt funksjonsevne er lagt til kommunedelsutvalg, skal loven gjelde tilsvarende for disse. Vi forutsetter at kommunene selv avgjør om det skal innhentes uttalelser fra kommunedelsutvalg.

Dette brev med vedlegg blir lagt ut på departementets nettsider.

Vi ber om at svar blir sendt til departementet som vanlig brev og dessuten som e-post til adresse: cbk@asd.dep.no.

Til orientering nevner vi at dette brevet kun går til et tilfeldig utvalg på rundt en femdel av alle landets kommuner. Andre kommuner som skulle ønske det, kan selvfølgelig avgi uttalelse. Brevet sendes til alle organisasjoner som får driftstilskudd fra Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Med hilsen

Knut B. Christophersen e.f. 
avdelingsdirektør

Christian Kielland 
seniorrådgiver

Svarskjema til høringen her

Til toppen