Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringsbrev

Justisdepartementet sender med dette på høyring eit forslag til endring av straffelova § 224 om menneskehandel, slik at det å utnytte eller påverke (”forlede”) nokon til tigging, samt stå bak slik utnytting og påverknad, uttrykkjeleg vert råka av føresegna.

Formålet med framlegget er å ha ein klår heimel for å kunne stille bakmenn i tiggarverksemd til ansvar. Framlegget er del av departementet sitt prioriterte arbeid med å motverke menneskehandel og organisert kriminalitet.

Høyringsnotatet og ei liste over høyringsinstansane ligg ved. Vi ber høyringsinstansane vurdere om det er naudsynt å leggje saka fram for underordna organ som ikkje er særskilt nemnde på lista over høyringsinstansar. Ytterlegare eksemplar av høyringsnotatet kan tingast hos Justisdepartementet si lovavdeling, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Departementet ber om høyringsinstansane sitt syn innan 6. januar 2006. Dersom det let seg gjere, ber vi om at høyringsfråsegner i tillegg til ordinært brev vert sende på e-post til [email protected].
Med helsing

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

 

Marianne Vollan
lovrådgjevar

Til toppen