Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600062

24.05.2006

Høring - NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker.

Det blir med jevne mellomrom reist kritikk mot de sakkyndige og deres utredninger/rapporter i barnevernsaker og myndighetenes bruk av sakkyndige i barnevernet. Det reises bl.a. tvil om de sakkyndiges habilitet i forhold til den kommunale barneverntjenesten. Det rettes også kritikk mot de sakkyndiges arbeid og metoder, bruk av tester osv. Det rettes kritikk mot vektleggingen av de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner.

På bakgrunn av dette nedsatte Barne- og likestillingsdepartementet 09.09.05 et utvalg som bl.a. skulle utrede om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer en etterfølgende kontroll og kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker. Utvalget skulle også utrede hvilke oppgaver kontrollorganet skal ha. Utvalget ble ledet av psykologspesialist Haldor Øvreeide.

Utvalget leverte sin utredning til Barne- og likestillingsdepartementet 28.03.06. Utredningen er tilgjengelig på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider http://odin.dep.no/bld/ under Dokumenter/Andre dokumenter/NOU-er. Utredningen ligger også vedlagt dette brevet.

Utvalget har bl.a. fremmet forslag om lovendringer. Det foreslås å lovfeste det særskilte kontrollorganet (kalt barnesakkyndig kommisjon) i en ny paragraf i barnevernloven. Det forslås en bestemmelse i barnevernloven om at barneverntjenesten kan engasjere sakkyndige m.m..

Høringsfristen er satt til fredag01.09.06. Liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater bør forelegges utredningen.

Vi ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@bld.dep.no

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Tone Julie Kvikstad

Vedlegg: NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker

Til toppen