100 dager

Høyre-FrP-regjeringen

Ny politisk kurs: Oversikt over de viktigste igangsatte og iverksatte tiltak i løpet av regjeringens første 100 dager.

Ved Stortingsvalget i 2013 ba velgerne om en ny regjering og en ny politisk kurs.

Hundre dager etter tiltredelsen kan regjeringen vise til en rekke store og små beslutninger som samlet bidrar til å styrke Norges konkurransekraft, bygge landet og gi et velferdsløft til syke og eldre. Tiltakene vi har prioritert er i tråd med hva partiene før valget mente var Norges største utfordringer:

  • Vi tar todelingen av norsk økonomi på alvor. Vi har allerede gjort det mer lønnsomt å investere i trygge arbeidsplasser og vi har senket skatten på arbeid. Vi har lagt frem et budsjett for arbeid.
  • Vi bygger ut infrastruktur raskere. Vi har allerede trappet opp investeringene i vei og jernbane, og vi skal fornye og forbedre måten vi bygger på.
  • Regjeringen har satset på kunnskap og på videreutdanning av lærere. Vi har styrket forskingen og lagt til rette for mer innovasjon.
  • Vi har gjeninnført den gylne regelen om at rus og psykisk helse skal prioriteres, og tatt i bruk ledig kapasitet hos private og ideelle. Det gir flere mennesker nye muligheter og bedre helse. 

De siste åtte årene i norsk politikk har vært preget av manglende nytenkning. Høyre og Frp gikk til valg på “nye ideer” og “fornye Norge”. Denne oversikten viser at det er mulig å prioritere bedre og å gjøre ting på nye måter.

Mange av reformene i regjeringsplattformen krever mer enn hundre dager før de kan realiseres. Regjeringen vil dessuten gjennomføre reformene skrittvis for å sikre en god gjennomføring.  Men denne oversikten viser at regjeringen er godt i gang. Velgerne som stemte for et regjeringsskifte kan allerede nå kan se at et nytt flertall har ført til en ny politisk kurs for Norge.