Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

§ 1 Statens kartverks myndighet og ansvar

Statens kartverk har ansvaret for forvaltning av GAB. Den tekniske driften kan overlates til databehandler.

Statens kartverk kan utføre endringer i rutinene for GAB og mindre endringer i spesifikasjonene for hvilke opplysninger GAB skal inneholde. Endringer som kan få betydning for personvernet skal forelegges Datatilsynet.

Offentlig organ eller offentlig eid foretak kan etter avtale med Statens kartverk føre opplysninger i GAB.

§ 2 Innhold i GAB

GAB kan inneholde følgende opplysninger:
Grunneiendomsdelen:
- Identifikasjonsdata: Kommunenummer. Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og eierseksjonsnummer.
- Beskrivende data: Eiers navn, fødsels- nummer og bostedsadresse, etableringsdato, utskilt fra, sammenføyd med, areal.
Adressedelen:
- Identifikasjonsdata: Kommunenummer. Gatenummer, husnummer og bokstav, eller gårds-, bruks-, feste- og undernummer. Bolignummer.
- Beskrivende data: Angivelse av adressens beliggenhet med grunn-, valg- og skolekrets. Sokn og poststed.
Bygningsdelen:
- Identifikasjonsdata: Kommunenummer. Bygningsnummer, inngangsnummer og bolignummer.
- Beskrivende data: Byggherres navn og adresse. Bygningstype, byggeår, bygningsmaterialer, antall etasjer. Antall boliger eller lokaler og visse data om hver enkelt bolig eller lokale: størrelse, vann og kloakk, antall WC og bad, oppvarming, heis, o.l.
For alle tre deler:
- Stedfestingsdata: Koordinater for representasjonspunkt.
- Referansedata: Kobling mellom G-, A- og B-registret i systemet. Arkivreferanser.

§ 3 Rapportering til GAB

De myndighetene som er pålagt å rapportere til GAB, jf. kapittel 14 i forskriftene til delingsloven, skal bruke de rutiner som til enhver tid gjelder for dette. Myndighetene må kontrollere de returnerte kvitteringer, påse at opplysningene som er kommet inn i registret er korrekte, og rette eventuelle feil snarest mulig.

Inntil kontroll og oppretting er utført, arkiveres gjenparter av alle meldinger som blir gitt til registrene. Statens kartverk skal på tilsvarende måte arkivere grunnlaget for sin registrering.

§ 4 Rett til informasjon og innsyn

Enhver har rett til å få opplyst hvilke typer opplysninger som er tatt inn i GAB, og reglene for føring av registeret, jf. personopplysningsloven § 18 første ledd. Dersom den som ber om innsyn står oppført i GAB, skal vedkommende få opplyst hvilke opplysninger som er knyttet til vedkommende, jf. personopplysningsloven § 18 andre og tredje ledd. Henvendelse om dette rettes til Statens kartverk som skal gi svar snarest mulig og senest innen 2 uker. Svaret skal gis skriftlig, dersom vedkommende ikke samtykker i at svaret blir gitt på annen måte.

Myndighet som fører opplysninger i GAB skal sende gjenpart av registrerte opplysninger til hjemmelshaver for vedkommende eiendom eller vedkommendes representant, jf også forskriftene til delingsloven punkt 14.11. Gjenparten sendes i brev til postadressen som står oppgitt i GAB eller via annen kommunikasjon som er avtalt med vedkommende. Ved tekniske endringer som gjelder et større antall eiendommer er det tilstrekkelig å informere om slikt arbeide gjennom presse e.l.

§ 5 Retting av mangelfulle opplysninger

Dersom det er behandlet opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av eventuell person opplysningene er knyttet til, rette de mangelfulle opplysningene. Gjelder begjæringen endring av opplysninger som bare kan endres ved ny kart- eller delingsforretning, dom, rettsforlik eller etter vedtak fattet i henhold til lov eller forskrift, skal behandlingsansvarlig informere om hvordan dette kan gjøres.

§ 6 Behandling av GAB-opplysninger

Behandling kan alltid skje for:
a) oppgaver etter delingsloven,
b) offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon, eller
c) disposisjoner over fast eiendom.

Behandling for andre formål enn nevnt i første ledd, kan skje dersom den som får opplysninger utlevert eller på annen måte behandler GAB-opplysninger, skal ivareta en berettiget interesse, og hensynet til eventuelle registrertes personvern ikke overstiger denne interessen eller disse har samtykket i behandlingen.

Opplysninger kan brukes i direkte markedsføring så lenge vedkommende hjemmelshaver ikke står oppført som sperret i det sentrale reservasjonsregisteret, jf. personopplysningsloven § 26.

§ 7 Utlevering av GAB-opplysninger

Statens kartverk kan bemyndige kommuner og andre offentlige organer å utlevere opplysninger. Den tjenesteleverandør som er operatør for den sentrale GAB-databasen kan få tillatelse til å levere ut opplysninger på vegne av Statens kartverk, enten dette skjer direkte fra tjenesteleverandøren eller via distributører som tjenesteleverandøren har avtale med.

Det kan knyttes vilkår til utlevering og bruk av GAB-opplysninger. Misbruk kan få konsekvenser for videre bruk av GAB-opplysninger. Utlevert materiale kan da kreves tilbake, og fremtidige begjæringer om utlevering kan avslås.

Mottakeren skal informeres om vilkårene for å behandle opplysninger fra GAB.

Utlevering av opplysninger om en eiendom eller adresse uten begrensninger i tilgangen kan skje dersom dette ikke omfatter noens navn, fødselsnummer, foretaksnummer eller adresse. Slike opplysninger skal bare være søkbar ved hjelp av eiendomsidentifikasjon, adresse eller koordinater.

Statens kartverk skal unnta opplysninger fra utlevering, dersom vitale personlige eller offentlige interesser tilsier dette.

Bestemmelsene om behandling og ulevering gjelder tilsvarende for utlevering av opplysninger til land innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Utlevering til andre land skjer etter bestemmelser som utarbeides av Statens kartverk i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

§ 8 Utlevering av fødselsnummer

Fødselsnummer skal ikke utleveres uten at det er særlig grunnlag for dette. Fødselsnummer kan brukes som søkekriterium.

Følgende grupper kan få utlevert informasjon med fødselsnummer, hvis de har brukt fødselsnummer eller navn som søkekriterium:
a) advokater
b) banker
c) forsikringsforetak
d) finansieringsselskaper
e) person eller foretak som driver inkassovirksomhet etter inkassolovens § 4 første ledd
f) kredittopplysningsforetak
g) namsmyndighet
h) statlige forvaltningsorganer, kommuner, fylkeskommuner

Andre kan få utlevert informasjon med fødselsnummer, hvis betingelsene i Personopplysningsloven § 12 er oppfylt.

§ 9 Vederlag

Informasjon utleveres mot vederlag.

Offentlige organer som er pålagt å gi meldinger til GAB, skal vederlagsfritt få de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre rutinene tilfredsstillende.

§ 10 Datasikkerhet, taushetsplikt, mv.

Enhver som i stillings medfør eller i medhold av disse bestemmelsene har anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i GAB om noens personlige forhold, er pliktig til å bevare taushet om det hun eller han får kjennskap til. Opplysninger underlagt taushetsplikt må oppbevares på en forsvarlig måte slik at ingen uvedkommende får adgang til dem. Alle registerutlistinger som inneholder fødselsnummer er underlagt taushetsplikt.

Den som har ansvaret for driften av en GAB-database skal påse at databasen blir håndtert og oppbevart på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, herunder at det jevnlig tas sikkerhetskopier av databasen. Statens kartverk fastsetter nærmere instruks for tilgang til registrene og sikkerhetsrutiner, herunder for lagring, bruk og makulering av opplysninger fra GAB.

Statens kartverk, kommuner som fører opplysninger i GAB, databehandler og distributør skal utøve forebyggende sikkerhetstjeneste for GAB i henhold til lov om forebyggende sikkerhetstjeneste.

§ 11 Klagerett

Miljøverndepartementet er klageinstans i saker om utlevering av opplysninger fra GAB, når vedtaket er truffet av Statens kartverk. Statens kartverk er klageinstans når utleveringsvedtaket er truffet av andre.