AT Parts AS

Vi viser til klage datert 29. januar 2014 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 18. februar 2014. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 11. januar 2014 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet AT Parts AS, org. nr. 994 864 513. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2013, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2013. Klager anfører at årsaken til at meldingen kom inn for sent, var en saks­behandlingsfeil i Brønnøysundregistrene.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken

Morselskap i konsern kan ikke fravelge revisor (se under ”Rettslig grunnlag”).  Da selskapet forsøkte å sende inn melding om fravalg av revisjon i desember 2013, ble meldingen nektet registrert fordi selskapet var registrert i Foretaksregisteret som morselskap i konsern. Det ligger en rekke kontroller inne i nettbasert registermelding som påser at det som forsøkes meldt, faktisk kan registreres. Registrerings­nektelsen i dette tilfellet skjedde dermed automatisk  da meldingen ble forsøkt sendt inn gjennom Altinn.

Foretaksregisteret oppdateres automatisk ved endringer i andre registre, blant annet Regn­skaps­registeret. Meldinger om at selskapet ikke lenger er morselskap skal sendes inn sammen med årsregnskapet. Det påhviler den regnskapsansvarlige å sende inn årsregnskapet til Regn­skapsregisteret innen fristen. Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen én måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 1.7.–31.12., hvilket også er fristen for dette selskapet. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristene. Årsregnskapet ble i dette tilfellet sendt inn for sent. Foretaksregisteret hadde dermed ikke mottatt opplysningen om at selskapet ikke lenger var morselskap i konsern. Følgelig ble melding om fravalg av revisor nektet registrert i Brønnøysundregistrene.

Klager skriver i brevet 29. januar 2014 at det ble gjort flere mislykkede forsøk på å registrere meldingen i desember 2013. Klager fikk så opplyst fra Brønnøysundregistrene at årsaken til at meldingen ikke kom igjennom, var at selskapet var registrert som morselskap i konsern. Klager skriver at selskapet ikke lenger er morselskap, og at selskapet dermed ikke kan klandres for at fravalget ikke ble registrert.

Brønnøysundregistrene skriver i brevet datert 18. februar 2014 at meldingen om fravalg av revisjon ble mottatt 7. januar 2014, og at det dermed var for sent å registrere fravalg av revisjon for regnskapsåret 2013. Brønnøysundregistrene skriver videre at det er selskapet selv som er ansvarlig for å melde til Regnskapsregisteret at det ikke lenger er morselskap. Når dette ikke ble gjort, beror det på selskapet selv at meldingen ikke ble godtatt i Altinn.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Morselskap i konsern kan ikke fravelge revisor. Revisorloven § 2-1 (5) jf. aksjeloven § 7-6 (1) siste setning slår fast at aksjeselskap som er morselskap ikke kan beslutte fravalg av revisjon av årsregnskap. Det er i tillegg et krav om å melde til Regnskapsregisteret hvorvidt aksje­selskapet er morselskap. Dette fremkommer av forskrift datert 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56. I § 8-2-1 andre ledd i forskriften som gjelder hvilke dokumenter som skal legges ved innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, står det i andre ledd at det skal opplyses om den regnskapspliktige er morselskap i konsern.

Etter regnskapsloven § 8-2 skal årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret senest én måned etter at det er fastsatt.

For at de registreringspliktige skal slippe å melde samme opplysning flere ganger, formidler det enkelte register i Brønnøysund de meldte opplysningene automatisk videre til andre registre som har bruk for opplysningen. Alle data fra Regnskapsregisteret som angår foretak som er registrert i Foretaksregisteret, blir dermed automatisk koordinert mellom de to registrene. Brønnøysundregistrene vil automatisk nekte å godta meldinger som på bakgrunn av de opplysningene som er registrert i registrene, uansett ikke ville kunne registreres.

Dersom man ønsker å endre registrering av morselskap i konsern før regnskapet leveres, er det også åpning for å ta direkte kontakt med  Regnskapsregisteret.  Regnskapsregisteret har ikke formalregler for slike meldinger, slik at en begrunnet henvendelse per e-post er tilstrekkelig. Foretaksregisteret vil så legge opplysningene fra Regnskapsregisteret til grunn. Hvis enten årsregnskapet sendes inn eller det gis direkte informasjon til Regnskapsregisteret innen utgangen av august (som er fristen), har selskapet over tre måneder på seg til å melde fravalg av revisjon.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember hvis fravalget skal få virkning for inneværende regnskapsår.

Departementets vurdering
Årsregnskapet ble ikke sendt innen fristen. Først 6. januar 2014 mottok Regnskapsregisteret en e-post fra selskapet der det ble informert om at selskapet ikke lenger var morselskap. 22. januar 2014 mottok Regnskaps­registeret så årsregnskapet for 2012 der det også fremgikk at selskapet ikke lenger var morselskap i konsern. Når det ikke er gitt eller sendt melding om dette i rett tid til Regnskaps­registeret, vil heller ikke opplysningen om avsluttet konsern­forhold bli oppdatert i Foretaks­registeret.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider hvert år siden lovendringen orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Nyhetssaker 9. september 2013 og 6. desember 2013.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble i følge Brønnøysundregistrene mottatt i Foretaksregisteret 7. januar 2014, altså dagen etter at det ble orientert om at selskapet ikke lenger var morselskap. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Klagers påstand om at for sent innkommet melding skyldes en saksbehandlingsfeil fra Brønnøysundregistrenes side, er dermed vanskelig å vektlegge. Det er selskapet selv som må ta ansvaret for at det både kjenner til hvilke regler som gjelder for aksjeselskaper og hvilke regler som gjelder for innsending av årsregnskap med vedlegg til Regnskapsregisteret.

Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i reglene, hvilke frister som gjelder og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen hadde klager dermed hatt god tid til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte.

Likebehandlingshensyn tilsier at det vil være urimelig å åpne for at påstand om at selskapets manglende innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret, skal kunne føre til fristutset­telse.

Hvis klager hadde fulgt reglene for innsending av årsregnskap, ville meldingen om fravalg av revisjon som ble forsøkt sendt inn i desember, blitt godtatt og registrert. Det er altså forhold fra selskapets side som har gjort at meldingen ikke kunne registreres innen fristen.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 11. januar 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi gjør oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle våre vedtak på departementets hjemmesider. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.