Banksikringsloven

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (Banksikringsloven)

Loven gjelder sikringsordninger for banker med hovedsete her i riket og offentlig administrasjon med videre av finansinstitusjoner med hovedsete her i riket. Kongen kan bestemme at andre kredittinstitusjoner enn banker med hovedsete her i riket, skal være helt eller delvis omfattet av loven og kan fastsette nærmere regler om dette. Kongen kan bestemme at lovens kapittel 3 og 4 skal gjelde tilsvarende for pensjonskasser. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på filial av finansinstitusjon med hovedsete i fremmed stat. Loven gjelder ikke: a) Norges Bank, b) bank som er opprettet av staten for å yte eller stille garanti for kreditt med videre til særlige formål og som bare låner ut midler bevilget av Stortinget, innlånt fra statskassen, eller innlånt på annen måte godkjent av Kongen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen