Forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo (Bingoforskriften)

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 30. november 2004 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov